ކީމިއާއީ އިލްމު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ކީމިޔާއީ އިލްމަކީ (Chemistry) އޯގަނިކް މާއްދާތަކާއި އިންއޯގަނިކް މާއްދާތަކުގެ ސިފަތަކާއި އަދި އެ މާއްދާތައް އެހެން އޯގަނިކްމާއްދާތަކާއި އިންއޯގަނިކް މާއްދާތަކާއި އެކުވުމުން ނުކުންނަ އަސަރު ދެނެގަންނަ އިލްމެވެ.