Jump to content

ޑެނިއެލް ރެޑްކްލިފް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޑެނިއެލް ރެޑްކްލިފް

އުފަން ނަންޑެނިއެލް ޖެކޮބް ރެޑްކްލިފް
އުފަންވީ 23 ޖުލައި 1989 (އުމުރު 35)
Flag of އިނގިރޭސިވިލާތް ފުލްހަމް, ލަންޑަން, އިންގލޭންޑް
ފާހަނގަ ކޮށްލެވޭ ރޯލްތައް ޑޭވިޑް ކޮޕަރފިލްޑް ގައި ޒުވާން ކޮޕަރފިލްޑްގެ ބައި
ހެރީ ޕޮޓަރގެ ބައި ތަކުގައި ހެރީ ޕޮޓަރގެ ރޯލް

ފިލްމޯގްރަފީ

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
ބާވަތް Project އަހަރު އަދާ ކުރާ ރޯލް އިތުރު މައުލޫމާތު
ޓީވީ ޑޭވިޑް ކޮޕަރފިލްޑް 1999 ޒުވާން ޑޭވިޑް ކޮޕަރފިލްޑް
ފިލްމު ދަ ޓްރެއިލާރ އޮފް ޕެނަމާ 2001 މާރކް ޕެންޑެލް
ހެރީ ޕޮޓަރ އެންޑް ދަ ފިލޯސޮފަރސް ސްޓޯން ހެރީ ޕޮޓަރ (ޔޫ.އެސް ގައި މި ފިލްމަށް ކިޔެނީ ހެރީ ޕޮޓަރ އެންޑް ދަ ސޯރސަރާރސް ސްޓޯން )
ހެރީ ޕޮޓަރ އެންޑް ދަ ޗޭމްބަރ އޮފް ސީކްރެޓްސް 2002
ސްޓޭޖް ދަ ޕްލޭ އައި ރޯޓް ގެސްޓް West End theatre, Wyndham Theatre
ފިލްމު Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 2004 ހެރީ ޕޮޓަރ
Harry Potter and the Goblet of Fire 2005
TV Foley and McColl: This Way Up Traffic Warden
Extras 2006 Boy Scout/Himself
Film December Boys 2007 Maps
Stage Equus Alan Strang West End theatre, Gielgud Theater
TV My Boy Jack Jack Kipling
Film Harry Potter and the Order of the Phoenix ހެރީ ޕޮޓަރ
Harry Potter and the Half-Blood Prince 2008