Jump to content

ސްޓޯންހެންޖް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ސްޓޯންހެންޖް އަކީ އިގިރޭސި ވިލާތުގެ ވިލްޝަޔަރ ގައި އެމްސްބަރީގެ 3.2 ކިލޯ މީޓަރު ހުޅަގުން، ސަލިސްބަރީގެ 13 ކިލޯމީޓަރު އުތުރުން އޮންނަ ތާރީޚީ ތަނެކެވެ. ސްޓޯންހެންޖް އަކީ ބިންމަތީގައި ވަކިގޮތަކަށް އަތުރާލެވިފައިވާ ބޮޑެތި ހިލަ ގާތަކެކެވެ. ބައެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނުވެރިން ބުނާގޮތުގައި މިހިލަތައް ކޮޅަށް ޖަހައި އަތުރާފައިވަނީ މީލާދީގެ 2500 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިންނެވެ. ސްޓޯންހެންޖް ގައި ހިމެނޭ ހިލަތަކުގެ ފުރަތަމަ ބައިގެ ހިލަތައް ހުންނަނީ ވަށްބުރެއް ވާގޮތަށް އަތުރާލެވިފައެވެ.