ސުލްޠާން ޔޫސުފު (ދެވަނަ)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ސުލްޠާން ޔޫސުފު (ދެވަނަ) އަކީ މީލާދީން 1420 ން 1443 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަން ކުރެއްވި ރަދުންނެވެ. އެއީ ހިޖުރައިން 823 ން 846 އަށެވެ. މިރަދުން ރަސްކަމަށް އިސްވެ ވަޑައިގަތި ހިޖުރައިން 823 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އައްސުލްޠާން ޔޫސުފު (ދެވަނަ) ސިރީ ލޯކަ އާނަންދަ މަހާ ރަދުންނަކީ ހިލާލީ ކަލޯގެ ޙަސަން ރަސްގެފާނު (ސުލްޠާން ޙަސަން އަލްހިލާލީ) ގެ ބޭފުޅެކެވެ. ރަސްކަން ކުރެއްވީ 23 އަހަރު އެވެ. އަވަހާރަވީ ހިޖުރައިން 846 ވަނަ އަހަރު އެވެ.


މަރުޖިޢުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ތަންގީޙު ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގެ ތަންތަންކޮޅު - މުޙައްމަދު އަމީން

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކުރިން ހުންނެވީ:
ސުލްޠާން މުޙައްމަދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަދުން
-
ފަހުން ވަޑައިގަތީ:<br./>ސުލްޠާން އަބޫބަކުރު (އެއްވަނަ)