ސާރކް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
South Asia Association for Regional
ފައިލު:SAARC Logo.svg
Logo
██ Member states ██ Observer states

██ Member states

██ Observer states

██ Member states

██ Observer states

HeadquartersFlag of ނޭޕާލް Kathmandu, Nepal
Official languages English
Membership
Leaders
 -  Secretary-General Arjun Bahadur Thapa[1]
 -  Directors:
Flag of އަފްޣާނިސްތާން އަފްޣާނިސްތާން | border

Md Ibrahim Ghafoori[2]
 -  Flag of ބަންގާޅު ބަންގާޅު | border MJH Jabed[3]
 -  Flag of ބޫޓާން ބޫޓާން | border Singye Dorjee[4]
 -  Flag of އިންޑިޔާ އިންޑިޔާ | border L. Savithri[5]
 -  Flag of ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެ | border Fathimath Najwa[6]
 -  Flag of ނޭޕާލް ނޭޕާލް | Dhan Bahadur Oli[7]
 -  Flag of ޕާކިސްތާން ޕާކިސްތާން | border Ahmar Ismail[8]
 -  Flag of ސްރީލަންކާ ސްރީލަންކާ | border Prasanna Gamage[9]
Establishment 8 December 1985
ވެބްސައިޓް
www.saarc-sec.org
a. Current SAARC Summit host

ސާކަކީ، ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ސަރަހައްދީ އެއްބާރުލުމާއި ބެހޭ ޖަމުއިއްޔާއެކެވެ. ސާކްގައި އަށްގައުމު ބައިވެރިވެއެވެ. އެއީ، ބަންގްލަދޭޝް، ބޫޓާން، އިންޑިޔާ، ދިވެހިރާއްޖެ، ނޭޕާލް، ޕާކިސްތާން، ސްރީލަންކާ އަދި އަފްގާނިސްތާނެވެ.

މިޖަމުއިއްޔާގެ މައިގަނޑު މަގްސަަދަކީ އެއްބަސްވެވިފައިވާ އެކި ކަންކަން ގުޅިގެން ކުރުމުގެތެރޭގައި މެންބަރު ގައުމުތަކުގެ އިގްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމަާއީ ތަރައްގީ ހަލުވިކުރުމެވެ.

ސާކް ދައްކައިދެނީ ދެކުނު އޭޝިޔާގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެންގެ އަޒުމެވެ. އެ އަޒުމަކީ ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި އެންމެން ގުޅިގެން މަސަތްކަތް ކުރުމެވެ. އަދި ރަހްމަތްތެރިކަމާއި، އިތުބާރާއި ވިސްނުން ބޭނުންކޮށްގެން މިސަރަހައްދުގެ އާންމު މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމެވެ. އަދި އެއް ގައުމު އަނެއް ގައުމަށް އިހްތިރާމް ކުރުމާއި، ހުރިހާ ގައުމުތަކެއް ހަމަހަމަވުމާއި އެއް ގައުމަކަށް ލިބޭ ނަފާގައި އެހެން ގައުމުތައްވެސް ހިއްސާ ވާފަދަ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމެވެ.

  1. "Nepal’s Arjun Bahadur Thapa is SAARC’s new Secretary General". IANS. news.biharprabha.com. Retrieved 3 March 2014. 
  2. "Mohamed Ibrahim GhafooriI[sic]". SAARC. Retrieved 27 August 2014. 
  3. "MJH Jabed". SAARC. Retrieved 27 August 2014. 
  4. "Singye Dorjee". SAARC. Retrieved 27 August 2014. 
  5. "L. Savithri". SAARC. Retrieved 27 August 2014. 
  6. "South Asian Association for Regional Cooperation : Home". SAARC. Retrieved 27 August 2014. [ރެފަރެންސް ބޭނުންވޭ]
  7. SAARC. "Dhan Bahadur Oli". Retrieved 27 August 2014. 
  8. SAARC. "Ahmar Ismail". Retrieved 27 August 2014. 
  9. SAARC. "Prasanna Gamage". Retrieved 27 August 2014.