Jump to content

ގޯ، ޑޮގް. ގޯ! (ޓީވީ ސިލްސިލާ)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ގޯ، ޑޮގް. ގޯ!
Based onގޯ، ޑޮގް. ގޯ!
ބައި ޕީ.ޑީ އީސްޓްމަން
Developed byއޭޑަމް ޕެލްޓްޒްމަން
Directed by
Voices of
Theme music composerޕޯލް ބަކްލީ
Opening theme"ގޯ، ޑޮގް. ގޯ!" by ޕޯލް ބަކްލީ, ރީނޯ ސެލްމްސަރ އާއި ޒޯއީ ޑި އެންޑްރިއާ
Composer(s)ޕޯލް ބަކްލީ
Country of origin
Original language(s)އިނގިރޭސި
No. of seasons3
No. of episodes26 (51 ސެގްމެންޓްތަކެވެ)
Production
Executive producer(s)
 • އޭޑަމް ޕެލްޓްޒްމަން
 • ލިން ކެސްޓިން ސެސްލަރ
 • ކްރިސް އެންޖެލިލީ
 • ޖޯޝް ޝެރްބާ
 • ސްޓެފަނީ ބެޓްސް
 • އާމިރު ނަޞްރަބާދީ
Producer(s)މޯގަނާ ޑޫކް
Editor(s)
 • ކެން މެކެންޒީ
 • ޖީނާ ޕަޗެކޯ
 • ރަޔާން ވަލާޑޭ
Running time24 މިނެޓް (ފުރިފައި)
12 މިނެޓް (ސެގްމެންޓްތަކެވެ)
Production company(s)
Broadcast
Original channelނެޓްފްލިކްސް
Picture formatއެޗްޑީޓީވީ 1080ޕީ
Audio formatސްޓިރިއޯ
Original run26 ޖެނުއަރީ 2021 (2021-01-26) – ހަދިޔާ
External links
Website

ގޯ، ޑޮގް. ގޯ![1] (އިނގިރޭސިބަހުން: Go, Dog. Go!) އަކީ އެމެރިކާ-ކެނެޑާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ އެނިމޭޓެޑް ސްޓްރީމިންގ ޓެލެވިޜަން ސީރީޒެކެވެ. މިކާރޓޫނު ދައްކަމުން އަންނަނީ ސްޓްރީމިން ނެޓްފްލިކްސް އިންނެވެ.

އެ ވާހަކަތައް އެނބުރެނީ ދާން، ދާން، ދާން ކަމުދާ އެކުވެރި ހަ އަހަރުގެ ބުޅަލެއް ކަމަށްވާ ޓެގް ބާކަރ ގެ މައްޗަށެވެ. ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ވާހަކަ ދައްކާ، ބާރަށް ދުއްވާ، ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އާ ރައްޓެހިން ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. މޮޓޯސައިކަލް ރަނގަޅުކޮށް އާ ކޮންޓްރެޕްޝަންތައް އީޖާދު ކުރަން ލޯބިކުރާ ޓިންކަރެކެވެ. ޓެގް ދިރިއުޅެނީ ޕޯސްޓަން ޓައުންގައި އޭނާގެ އާއިލާއާ އެކު - މާ، ޕޯ، ގްރޭންޑްމާ، ގްރޭންޑްޕައު، އަދި އޭނާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކުދިންނާ އެކުގަ އެވެ. އޭނާގެ ބެސްޓް ފްރެންޑް ސްކޫޗް ޕޫޗް ދިރިއުޅެނީ ޖެހިގެން ހުންނަ ގޭގައި ކަމަށާއި، މި ޑިއޯ މުޅި ޕޯސްޓަންގައި އެޑްވެންޗަރ ކުރަނީ ޓެގްގެ މޮޓޯސައިކަލާއި ސައިޑްކާރުގައި ކަމަށެވެ. އަބަދުވެސް އާ ޓޮޕެއް ދައްކާލާ ލޭޑީ ލިޑިއާ އާއި މެންހޯލްތަކުގައި އުޅޭ މެންހޯލް ޑޮގް އާއި ޕޯސްޓަން އެކްސެންޓެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަން ޕޮޕް އަޕް ކުރާ މެންހޯލް ޑޮގް އާއި ލަވަ މެދުވެރިކޮށް ހުރިހާ ކަމެއް ކިޔައިދޭ އަ ކެޕެލާ ގްރޫޕް ބާކަޕެލާސް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. ޓެގް އާއި ސްކޫޗް މަސައްކަތް ކުރަނީ ބުޅާ ޕާޓީއަކަށް ދިއުމަށް ޓްރެފިކް ޖަމް އާއި ކުރިމަތިލުމާއި ނުވަތަ އާ މެއިލް ގެންދާ ބުޅަލަށް މެއިލް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވުން ފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށެވެ. މަގުމަތީގައި ޓެގްއަށް އެނގިގެން ދަނީ ބައެއް ފަހަރު މަޑުމަޑުން ގޮސް ކެތްތެރިވުން ރަނގަޅު ކަމެވެ.

ކެރެކްޓަރތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
 • ޓެގް ބާކަރ (އަޑު: މިޝެލާ ލޫސީ[2]) ބީގަޑޯރ އާއި ވައްތަރު އޮރެންޖް ކުލައިގެ ބުޅަލެކެވެ. ޓެގް އަކީ ހުރިހާ އެޕިސޯޑަކާއި ސެގްމެންޓެއްގައި ފެންނަ ހަމައެކަނި ބުޅަލެއް ކަމަށާއި، ވަރަށް ހަކަތަވެރި އަދި އޯޕަން ބުޅަލެއް ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. އީޖާދުތައް ހެދުމަށް ހުނަރުވެރި ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާގެ ކަންފަތް ފްލޮޕީ އާއި މޭމައްޗާއި ފަޔަށް ބީޖް ކުލައެއްގެ އިތުރުން ނޭފަތް މުށިކުލައިގެ ކުލައެއް ހުރެއެވެ. އޭނާ ލައިގެން ހުންނަނީ ދިދަ ޓެގެއް ޖަހާފައިވާ ޕާޕަލް ކަލަރެކެވެ.
 • ސްކޫޗް ޕޫޗް (އަޑު: ކެލަމް ޝޮނިކަރ[2]) ޓެރިއާ އާއި ވައްތަރު ކުޑަ ނޫ ބުޅަލެކެވެ. ސްކޫޗަކީ ޕޯސްޓަން ޓައުންގެ އާ އަވަށްޓެރިއެއް (ފަރުމަކުން ގެއަށް ބަދަލުވެފައިވާތީ) ކަމަށާއި، އޭނާ އަކީ ޓެގްއާ އަޅާބަލާއިރު ލަދުވެތި އަދި ރިޒާވް މީހެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ އަކީ ޓެގްގެ ބެސްޓް ފްރެންޑެވެ. އޭނާއަށް ކުކުޅު ކަމުދެއެވެ. އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ކުކުޅު ހޮޅި ޖަހާފައި ހުރި ފެހި ކުލައިގެ ޓްރެކްޓަރެއް ހުރެއެވެ.
 • މާ ބާކަރ (އަޑު: ކޭޓީ ގްރިފިން[2]) ބީގަޑޯރ އާއި ވައްތަރު ލެވަންޑަރ ބުޅަލެކެވެ. އޭނާ އަކީ ޕޯސްޓަން ބްލިމްޕް ޕައިލެޓުންގެ ތެރެއިން އެއް ޕައިލެޓުން ކަމަށާއި، އޭނާ އަކީ ޓެގް، ޗެޑާ ބިސްކޯދު، ގިލްބަރ، ސްޕައިކް އަދި ޔިޕް ބާކާގެ މަންމަ އެވެ. ޓީލް ޕައިލެޓް ޓޮޕަކާއި ކަރުގައި ޓީލް ސްކާފެއް އަޅައިގެން ހުރެ އެވެ.
 • ޕޯ ބާކަރ (އަޑު: މާޓިން ރޯޗް[2]) ބީގަޑޯރ އާއި ވައްތަރު މުށިކުލައިގެ ބުޅަލެކެވެ. އޭނާ އަކީ ޑިންގް ޑޮންގް ޑޯރބެލް ފިހާރައިގެ ވެރިފަރާތާއި ހިންގާ މީހެއް ކަމަށާއި، އޭނާ އަކީ ޓެގް، ޗެޑާ ބިސްކޯދު، ގިލްބަރ، ސްޕައިކް އަދި ޔިޕް ބާކާގެ ބައްޕަ އެވެ. އޭނާ ލައިގެން ހުންނަނީ ރަތްކުލައިގެ ޓޮޕަކާއި، ކަޅުކުލައިގެ މާސްކެއް (ނުވަތަ އައިނު) އާއި، ފެހިކުލައިގެ ސްކާފެވެ. "ޑިންގް ޑޮންގް ޑޭ" ގެ އެޕިސޯޑުގައި އޭނާ އަކީ މީގެ މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން "ސްނިފާ" ކިޔާ ފަރު މެޓަލް ބޭންޑެއްގެ ލީޑް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެވެ.
 • ޗެޑާ ބިސްކޯދު (އަޑު: ތައްޖާ އިސެން[2]) ބީގަޑޯރ އާއި ވައްތަރު ހުދު ޕޮލްކާ ޑޮޓް ޖަހާފައިވާ ބުޅަލެކެވެ. އޭނާ އަކީ ކްލޯންއެއް ކަމަށާއި މީހުންނަށް ޕާފޯމް ކުރަން ވަރަށް ލޯބިކުރާ ކަމަށާއި، ޓެގް، ގިލްބަރ، ސްޕައިކް އަދި ޔިޕް ބާކާގެ ކޮއްކޮ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. ޝީ އިޒް ވަރލީ ސަޕޯޓިވް އޮފް ޓެގް އެކަމަކު ގިނަ ފަހަރަށް ހޭއާ ކޮމްޕެޓިޓިވް ވެއެވެ. ގިލްބަރ ގިނަ ފަހަރަށް އޭނާގެ އެކްޓްތަކުގައި އޭނާއާއެކު ޕާފޯމް ކުރެއެވެ.
 • ސްޕައިކް ބާކަރ (އަޑު: ލިޔޯން ސްމިތު[2]) ބީގަޑޯރ އާއި ވައްތަރު ރަތްކުލައިގެ ބުޅަލެކެވެ. ސްޕައިކް ރޭސް ކެޑޭޓްސް ދޫކޮށް ސްޕޭސް ކެޑޭޓުންނާ ގުޅުނުއިރު، އޭނާ އަކީ ޓެގް، ޗެޑާ ބިސްކޯދު، ގިލްބަރ އަދި ޔިޕް ބާކާގެ ބޭބެ އެވެ. އޭނާއަކީ ވަރަށް އެތުލެޓިކް ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ކުއްޖެކެވެ.
 • ގިލްބަރ ބާކަރ (އަޑު: ލިޔޯން ސްމިތު[2]) ބީގަޑޯރ އާއި ވައްތަރު ރީނދޫ ކުލައިގެ ބުޅަލެއް، އަދި އެއީ ބާކަރސްގެ ސްކީމަރ، އަދި ޓެގްގެ ފްރެނީމީ އެވެ. އޭނާ އަކީ ޓެގް، ޗެޑާ ބިސްކޯދު، ސްޕައިކް އަދި ޔިޕް ބާކާގެ ބޭބެ އެވެ. އޭނާ ގިނައިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޗެޑާ ބިސްކޯދު ޕާފޯމް ކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ނުވަތަ ޓެގްއާ ވާދަކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް އޭނާއާ އެކުގަ އެވެ.
 • ގްރޭންޑްމާ މާގޭ ބާކަރ (އަޑު: ޖޫޑީ މާޝަންކް[2]) ބީގަޑޯރ އާއި ވައްތަރު މާމުއި ކުލައިގެ ބުޅަލެކެވެ. އޭނާ އަކީ ބާކާ އާއިލާގެ މެޓްރިއާކް ކަމަށާއި، އޭނާ އަކީ ޓެގް، ޗެޑާ ބިސްކޯދު، ގިލްބަރ، ސްޕައިކް އަދި ޔިޕް ބާކާގެ ކާފަ އެވެ. މާޖް އާއި މޯރޓް ވެސް ޕޯސްޓަންގައި މަރާމާތުކުރާ ފިހާރައެއް ހިންގަ އެވެ.
 • ގްރޭންޑްޕޯ މޯރޓް ބާކަރ (އަޑު: ޕެޓްރިކް މެކެނާ[2]) ބެސެޓް ހައުންޑަކާއެކު ހުރަސްކޮށްފައިވާ ބީގްލް އެއް ފަދަ ބީޖް ކުލައިގެ ބުޅަލެކެވެ. އޭނާ މާޖް އާއި އެކު މަރާމާތުކުރާ ފިހާރައެއް ހިންގާއިރު، އޭނާ އަކީ ޓެގް، ޗެޑާ ބިސްކޯދު، ގިލްބަރ، ސްޕައިކް އަދި ޔިޕް ބާކާގެ ކާފަ އެވެ. އޭނާ ލައިގެން ހުރީ ފެހިކުލައިގެ ޓޮޕެއް، އަދި ރަންކުލައިގެ ޕޮކެޓް ވޮޗް ޓެގެއް ޖަހާފައިވާ މުށިކުލައިގެ ކަލަރެކެވެ.
 • ޔިޕް ބާކަރ ބީގަޑޯރ އާއި ވައްތަރު މާމުއި ކުލައިގެ ކުއްތާއެކެވެ. އޭނާ އަކީ ޓެގް، ޗެޑާ ބިސްކޯދު، ސްޕައިކް، އަދި ގިލްބަރ ބާކާގެ ބޭބެ އެވެ.
 • ސާޖަންޓް ޕޫޗް (އަޑު: ލިންޑާ ބެލަންޓައިން) ސްކޫޗްގެ މަންމަ އާއި ޕޯސްޓަންގައި ހުންނަ ފުލުހެއް ކަމަށްވާ ޓެރިއާ އާއި ވައްތަރު ނޫކުލައިގެ ބުޅަލެކެވެ.
 • ފްރެންކް (އަޑު: ޑޭވިޑް ބެރްނީ) ބީގްލް އާއި ޑަޗްޝަންޑް އާއި ޓެގްގެ ވާދަވެރި އެއް ފަރާތެއްގެ މެދުގައި އޮތް ކްރޮސް އެއް ފަދަ ރީނދޫ ކުލައިގެ ލޮލުގެ ކަޅިއެއް ޖަހާފައިވާ ބުޅަލެކެވެ. ފްރޭންކް އަކީ އަބަދުވެސް އަމިއްލަ އެދުންތަކަށް ރޭވުންތެރިކަން ރާވަމުން އަންނަ މީހެއް ކަމަށާއި، އޭނާ އާއި ބީންސް އާއި ދެމެދު އޮތް ޑިއޯގެ ސިކުނޑިއަކީ ވެސް ފްރޭންކް ކަމަށެވެ.
 • ބީންސް (އަޑު: އާނަންދު ރާޖަރަމް) އޭވިއޭޓަރެއްގެ ފްލައިޓް ކެޕްގައި ހުރި އޯލްޑް އިނގިރޭސި ޝީޕްޑޮގް އާއި ވައްތަރު ބޮޑު ފެހި ބުޅަލެއް އަދި ޓެގްގެ ވާދަވެރިން/ފްރެނީމީގެ ތެރެއިން އެކަކެވެ. ބީންސް އަކީ ބީރައްޓެހި ނަމަވެސް ހިތްހެޔޮ މީހެއް ކަމަށާއި، ގިނަ ފަހަރަށް ފްރެންކްގެ ސްކީމްތަކުގެ މަސްގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ހިދުމަތް ކުރާ އެއްޗެކެވެ.
 • ލޭޑީ ލިޑިއާ (އަޑު: ލިންޑާ ބެލަންޓައިން) ރަށުގެ އެއްވެސް ބުޅަލެއްގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ޓޮޕު ގެންގުޅޭތީ ޕޯސްޓަންގައި މަޝްހޫރު ރޯޒް ކުލައިގެ ޕޫޑްލްއެކެވެ.
 • ސޭމް ވިޕެޓް (އަޑު: ޖޯޝުއާ ގްރެހަމް) ގްރޭހައުންޑަކާ ވައްތަރު ކަޅުކުލައިގެ ބުޅަލެކެވެ. ވިޕެޓަކީ ޕޯސްޓަންގެ މަޝްހޫރު ފަރާތެއް ކަމަށާއި، ރޭސް ކޯހުގައި ބަލިނުވެ ގިނަ ސްޓްރީކްތަކެއް ކުޅެފައިވާ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށެވެ.
 • ޖެރަލްޑް (އަޑު: ޕެޓްރިކް މެކެނާ) ޓެރިއާ އާއި ގްރޭޓް ޑޭން އާއި ދެމެދުގައިވާ ކްރޮސް އެއް ފަދަ ޓީލް ބުޅަލެކެވެ. އޭނާ ލައިގެން ހުރީ ކަޅުކުލައިގެ ޓޮޕަކާއި ކަޅުކުލައިގެ ހުދު އަދި ރަތްކުލައިގެ ސްޓްރައިޕްޑް ކަލަރެއް ކަމަށާއި، ޕޯސްޓް ސްޓޭމްޕް ޓެގެއް ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. ޖެރަލްޑް އަކީ ޕޯސްޓަން އަށް އެންމެ ފަހުން އައި އެއް މީހާ ކަމަށާއި، އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަނީ އެ ރަށުގައި މެއިލް ޑެލިވަރީ ކުރުމުގަ އެވެ.
 • މުޓްފީލްޑް (އަޑު: ޕެޓްރިކް މެކެނާ) ބީގަޑޯރ އާއި ބުލްޑޮގް އާއި ދެމެދުގައިވާ ކްރޮސް އެއް ފަދަ މާމުއި ކުލައިގެ ބުޅަލެކެވެ. އޭނާ އަކީ ޕޯސްޓަންގައި މަޝްހޫރު ސިހުރުވެރިއެކެވެ. އޭނާގެ ކަންފަތް ޕަރޕްލް ފްލޮޕީ އާއި ހުދު ބަނޑެއް ހުރެއެވެ. އޭނާ އެކްސެސަރައިޒް ކުރަނީ ރަތް ކުލައިގެ ސްޓްރައިޕް އެއް ޖަހާފައިވާ ކަޅު ކުލައިގެ ޓޮޕް ހެޓަކާއި މެރޫން ކުލައިގެ އެތެރޭ ފަރާތެއް ޖަހާފައިވާ ދިގު ކަޅު ކޭޕަކާއި ރަތް ބޯ ޓައި އާއި ހުދު ގަމީހުގެ ކަފްތަކެކެވެ. އޭނާ ގެންގުޅެނީ ރަން ވަށައިގެންވާ ކޮޅެއް ހުންނަ މުށިކުލައިގެ ދަނޑިއެކެވެ.
 • މެންހޯލް ޑޮގް (އަޑު: ޕެޓްރިކް މެކެނާ) ބެސެޓް ހައުންޑަކާއި ފްރެންޗް ބުލްޑޮގެއް ކްރޮސްކޮށްފައިވާ ބީގްލް އާއި ވައްތަރު ބީޖް ކުލައިގެ ބުޅަލެކެވެ. އޭނާގެ ނަމުން ދޭހަވާ ފަދައިން މެންހޯލް ޑޮގް ގިނައިން ފެންނަނީ މުޅި ޕޯސްޓަންގައި ހުރި މެންހޯލްތަކުން ބޭރަށް ނަޒަރު ހިންގާލާތަން ކަމަށާއި، އޭނާގެ ބޮލުގައި މެންހޯލް ކަވަރެއް ވެސް އަޅައިގެން ހުންނަތަނެވެ. އަދި ސިއްރުން "ޓޭލް-ކުވޮންޑޯ" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ފަންނުގެ މާސްޓަރެއް ކަމަށްވާ މާސްޓަރ ވެގް ވެސް މެއެވެ.
 • މޭޔަރު ސްނިފިންގޓަން (އަޑު: ލިންޑާ ބެލަންޓައިން) ޕޯސްޓަންގެ މޭޔަރު ކަމުގައިވާ ބިގަޑޯރަކާއި ޕަގެއްގެ މެދުގައިވާ ކްރޮސް އެއް ފަދަ މާމުއި ކުލައިގެ ބުޅަލެކެވެ.
 • ދަ ބާރކަޕެލާސް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ހާރމޮނިކް ގޮތަކަށް ލަވަކިޔާ ތިން ބުޅަލެކެވެ. ތިން ފީޗާ މޮހޮކްސް އާއި ޓައި އާއި ގަމީހުގެ ކަލަރާއި ސޫޓް ކަފް ވެސް ލައިގެން ހުރެ އެވެ. އެމީހުން ޝެއާ ކުރަން ވަރަށް ލޯބިކުރެއެވެ.
  • ޓެނަރ (އަޑު: ޕޯލް ބަކްލީ) ބާރކަޕެލާސްގެ އުސް އޮރެންޖު ކުލައިގެ ފިރިހެން ދޫންޏެވެ. އޭނާ ލައިގެން ހުންނަނީ ނޫކުލައިގެ ޓައިއެކެވެ.
  • ބާސް (އަޑު: ރީނޯ ސެލްމްސަރ) ބާރކަޕެލާސްގެ ކުރު މާމުއި ކުލައިގެ ފިރިހެން ދޫންޏެވެ. އޭނާ ލައިގެން ހުންނަނީ މެޖެންޓާ ޓައިއެކެވެ.
  • އަލްޓޯ (އަޑު: ޒޯއީ ޑި އެންޑްރިއާ) ބާކަޕެލާސްގެ މެދު ސައިޒުގެ ސައިއަން އަންހެން ދޫންޏެވެ. އޭނާ ލައިގެން ހުންނަނީ ނޫކުލައިގެ ޓައިއެކެވެ.
 • ބީފްސްޓޭކް (އަޑު: ތައްޖާ އިސެން) ރަފް އެންޑް ޓަމްބަލް ޖިމްގައި ކަސްރަތު ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕިންކް ކުލައިގެ ޗިވާވާއެކެވެ.
 • ވިންޑް ސްވިފްޓްލީ (އަޑު: ތައްޖާ އިސެން) މާމުއި ކުލައިގެ ބުޅަލެއްގެ މޭމަތީގައި ހުދު ކުލައެއް ހުންނައިރު، އިސްތަށިގަނޑުގައި ބޮޑު ކަރުދާސްކޮޅެއް ޖަހާފައި ހުންނައިރު، ކަލަރ ނިޝާނަކަށް ފިޔަތަކެއް ޖަހާފައިވާ ސްޓިއަރިންގ އެއް ޖަހާފައިވާ ރީނދޫ ކަލަރެއް ވެސް ލައިގެން ހުރެއެވެ. އޭނާ އަކީ ވިސްނުންތޫނު ޑްރައިވަރެއް ކަމަށާއި، ސޭމް ވިޕެޓް ދަސްކޮށް އަޑުއަހާލުމުން ދުއްވަން ދަސްކޮށްފައިވާ ކުއްޖެކެވެ.
 • ޓްރެޑް ލައިޓްލީ ޓީލް ބުޅަލެކެވެ. އޭނާ ލައިގެން ހުންނަނީ އޮރެންޖް ކުލައިގެ ކަލަރެކެވެ.
 • ޑަގް ވިންޑް ސްވިފްޓްލީ އާއި ޓްރެޑް ލައިޓްލީ އާއި އެކު ރޭސް ކުރާ ރީނދޫ ކުލައިގެ ބުޅަލެއް ކަމަށްވާ އޭނާ އަކީ ކުޅަދާނަ ކުއްތާއެއް ކަމުން ތަޅުދަނޑި ގެއްލިގެން ގޮސް ފަޅައިގެން ދާ ކުއްޖެކެވެ. ތަޅުދަނޑި ގެއްލުމުގެ ރެކޯޑްތައް އޭނާގެ އަތުގައި ހުރިއިރު، ޖުމްލަ 13 ފަހަރު އަދި ދުއްވަނީ ރަތްކުލައިގެ ކާރެއް ކަމަށާއި އެ ކާރު ފަޅައިގެން ދާ ކަމަށެވެ.
 • ވަގްނެސް (އަޑު: ޖޫޑީ މާޝަންކް) ޕޯސްޓަންގައި ހުންނަ ބިގް ބޯލް ޑައިނަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކަޅު ބުޅަލެކެވެ. އޭނާ ލައިގެން ހުންނަނީ އޭޕްރަންއެކެވެ. އޭނާގެ ބޮލުގެ ކަނާތްފަރާތުގައި ރަތްކުލައިގެ ގަލަމެއް ޖަހާފައިވެއެވެ.
 • ހަމްބޮނިއޯ ކޮންމެ ރޭހެއްގެ ކުރިން ސޭމް ވިޕެޓްގެ އިސްތަށިގަނޑު ކަނޑާލާ ރަތްކުލައިގެ ބުޅަލެކެވެ. އޭނާގެ ޕޮނީ ޓޭލް އެއް ހުރެއެވެ.
 • ބިގް ޑޮގް (އަޑު: މެތިއު މުޗީ) ބޮޑު އަޅިކުލައިގެ ބޮޑެތި ކަންފަތްތަކެއް ހުންނަ ވަރަށް ދިގު އަދި ޖަޔަންޓް ހުދު ބުޅަލެކެވެ. އޭނާ ލައިގެން ހުންނަނީ ކާރު ދުއްވާ ބުޅަލެއްގެ ބައްޓަމަށް ރަން ޓެގެއް ޖަހާފައިވާ ބްލޫ ކޮލާރެކެވެ. އޭނާ އަކީ ލިޓްލް ޑޮގްގެ ބެސްޓް ފްރެންޑެވެ.
 • ލިޓްލް ޑޮގް (އަޑު: ހެޓީ ކްރަގްޓެން) ކުޑަ މާމުއި ކުލައިގެ ބުޅަލެކެވެ. އޭނާ ލައިގެން ހުންނަނީ ރަންކުލައިގެ ރޮމްބަސް އެއް ޖަހާފައިވާ ރަތް ކުލައިގެ ކަލަރެކެވެ. އެއީ ބިގް ޑޮގްގެ ބެސްޓް ފްރެންޑެވެ.
 • ކޯޗު ޗުމަން (އަޑު: ފިލް ވިލިއަމްސް) ހެޑް ކޯޗަކަށް ހުންނަ ރަތް ބުޅަލެކެވެ. އަވި ދިނުމާއި މަޖައްލާތަކަށް އޭނާ ވަރަށް ލޯބިކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ނޭނގޭ ސަބަބަކާހުރެ ހަފްތާގެ ކޮން ދުވަހެއްކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އޭނާއަށް އުނދަގޫވެ، އަންގާރަ ދުވަހާއި ބުދަ ދުވަހާ ގުޅިގެން އުޅެއެވެ.
 • ގައްބެ ރޫފް (އަޑު: ފިލް ވިލިއަމްސް) ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު ސްނޯކްލިން އަށް ލޯބިކުރާ ރީނދޫ ކުލައިގެ ބުޅަލެކެވެ.
 • ވެގްސް މާޓިނޭޒް (އަޑު: ލިންޑާ ބެލަންޓައިން) ރީނދޫ ކުލައިގެ މަތިންދާބޯޓެއް އުދުއްސައިގެން އުޅެނިކޮށް ސްޓަންޓްތައް ހަދަން އުފާކުރާ މާމުއި ކުލައިގެ ބުޅަލެކެވެ.
 • ފްލިޕް ޗޭސްލީ (އަޑު: އާނަންދު ރާޖަރަމް) މެޗެއްގައި އެންމެ ގިނައިން ފެޗް ހެދުމުގެ ޓީމް ރެކޯޑް އޮންނަ މުށިކުލައިގެ ބުޅަލެކެވެ.
 • ކެޗް މޮރެލީ (އަޑު: ޖޫލީ ލެމިއުކްސް) ދޫނި ފަހަތުން ދުވަން ކަމުދާ ނޫ ބުޅަލެކެވެ.
 • ޑޮނީ ސްލިޕާސް (އަޑު: ޖޭމީ ވޮޓްސަން) ޕޯސްޓަން ގެޓް ސޮކްސް ފެޗް ޓީމުގެ އެއް މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަތް ބުޅަލެއް، އަދި ބޯޅަ ފަހަތުން ދުވަން ވަރަށް ލޯބިކުރާ ކުއްޖެކެވެ. އޭނާ ލަވަކިޔަން ކަމުދާއިރު، ބާރކަޕެލާސް އާއި ރައްޓެހިވެއެވެ.
 • ބާނާޑް ރަބަރ (އަޑު: ޖޯޝުއާ ގްރެހަމް) ކުޑަ ޓީލް ބުޅަލެކެވެ. އޭނާ އަކީ ވިންޑް ސްވިފްޓްލީގައި މަސައްކަތްކުރާ ވަރަށް އެހީތެރި ބުޅަލެކެވެ. އޭނާ އަކީ ވިންޑް ސްވިފްޓްލީގެ ޓެކްނީޝަނެއް ކަމަށާއި ރޭސްތައް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ މީހެއް ކަމަށާއި، އޭނާގެ ކުޑަކުޑަ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި އޭނާގެ ފަހަތުން ދާ ކަމަށެވެ.
 • ކިޓް ވިސްކަރޓަން (އަޑު: ޒަރީނާ ރޯޗާ) އޭނާއާއެކު ޕޯސްޓަންއަށް ބަދަލުވެ ޓެގް އާއި ސްކޫޗް އާއި ރައްޓެހިވެގެންދާ ޕާޕަލް ކުލައިގެ ބުޅަލެކެވެ.
 • ޓޮމް ވިސްކަރޓަން (އަޑު: ޕޯލް ބްރައުންސްޓައިން) ކިޓްގެ ބައްޕަ ކަމަށްވާ އަޅިކުލައިގެ ބުޅަލެކެވެ.
 • ފެޗަރ (އަޑު: ޑެވެން މެކް) ބީގްލް އާއި ޕޫޑްލް އާއި ލެބްރަޑޯރ ރިޓްރީވަރ އާއި ދެމެދުގައިވާ ކްރޮސް އެއް ފަދަ ޓީލް ބުޅަލެކެވެ. ފެޗާ އަކީ އޭނާ އެންމެ ގަޔާވާ ބޯޅަ ފަހަތުން ދުއްވައިގަތުމަށް ފަހު ޕަޕްގެ ގޮތުގައި ހުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ބޯލް އައިލެންޑްގައި ތާށިވެފައިވާ މީހެކެވެ. އޭނާ ލައިގެން ހުންނަނީ ޓެގަކަށް ހުދު ކުލައިގެ ސީޝެލް އެއް ޖަހާފައިވާ އޮރެންޖް ކުލައިގެ ކަލަރެއް، އަދި އޮރެންޖް ކުލައިގެ ހެއާ ޓައިއެކެވެ.
 • ކެލީ ކޯގީ (އަޑު: ސްޓޭސީ ކޭ) ކޯގީ އާއި ޝިބާ އިނޫ އާއި ދެމެދުގައިވާ ކްރޮސް އެއް ފަދަ ޕީޗް ކުލައިގެ ބުޅަލެކެވެ. ކޯގީ އަކީ ޕޯސްޓަންގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ޕޮޕްސްޓާރެއް ކަމަށާއި، އޭނާގެ މިއުޒިކަށް ވަރަށް ފޯރިގަދަ ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.
 • ލިއޯ ހޯލްސްޓެޑް (އަޑު: ޖޯން ސްޓޮކަރ) ގްރޭޓް ޑޭން އާއި ހަސްކީ އާއި ޖަރުމަނު ޝެފަރޑް އާއި ދެމެދު އޮތް ކްރޮސް އެއް ފަދަ މުސްކުޅި އަޅިކުލައިގެ ބުޅަލެކެވެ. ލިއޯ ދިރިއުޅެނީ ސީނިއާ ސެންޓަރެއްގައި ކަމަށާއި ކުރިން ރޯ ކެޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށާއި، އޭނާގެ އެކުވެރި ސީނިއާ ކުދިންގެ ބޮޑު ބަޔަކާ ހިލާފަށް ވަރަށް ހީވާގި ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އޭނާގެ ރޯވިން ދޯނީގައި ބާރަށް ދާން ކަމުދާ، އޭނާ ވެސް ޕޯސްޓައުން ބޭސްބޯޅަ ޓީމަށް ޕިޗް ކުޅެމުން ދިޔައިރު ރޯވިން ކެޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ހުންނެވީ، އޭނާ ކުޑައިރުގަ އެވެ.
 • ސަންޑްރާ ޕޯސް (އަޑު: ޑީން ޑެގްރޫއިޓަރ) ސަންޓާ ކްލޯސް އިން އިންސްޕަޔަރ ކޮށްފައިވާ ބޮޑު، އައިސް ބްލޫ ބުޅަލެކެވެ. އޭނާ ލައިގެން ހުރީ ރަތް ކުލައިގެ ސަންޓާ ޓޮޕަކާއި، ރަތް ކުލައިގެ ޕައު ޕްރިންޓްތަކެއް ޖަހާފައިވާ މެރޫން ކުލައިގެ ބެލްޓަކާއި، ޕައެއްގެ ބައްޓަމަށް ހަދާފައިވާ ރަން ކުލައިގެ ބަކަލެކެވެ.
 • ޓޭލީ (އަޑު: މަންވި ތަޕާރ) މުޓްފީލްޑް ފަރުބަދަމަތީގައި އޭނާގެ ދެ މަންމައާއި ކުޑަ ކޮއްކޮއާއެކު ދިރިއުޅޭ ޓީލް ކުއްތާއެކެވެ. އޭނާ ބޭނުންވަނީ އޭނާގެ ބޭބެއަށް ސަންޑްރާ ޕޯސްގެ އަތުން ކުޅޭ އެއްޗެއް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށެވެ.
 • ޗިލީ (އަޑު: އާނަންދު ރާޖަރަމް) އޯލްޑް އިނގިރޭސި ޝީޕްޑޮގް އާއި ވައްތަރު ބޮޑު ރަތްކުލައިގެ ބުޅަލެކެވެ. އެއީ ބީންސްގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮއެވެ. އޭނާ އަކީ ސްޓަންޓް މޭންއެއް ކަމަށާއި ފޯރިގަދަ ސްޓަންޓްތަކުން އެއްވެ ތިބި މީހުން މުނިފޫހިފިލުވަން ކަމުދާ ކަމަށާއި، ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ބައްދަލުވި ފްރެންކް އާއި ވެސް އޭނާ ރައްޓެހިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.
 • ފްރާނީ މުށިކުލައިގެ ކުއްތާއެކެވެ.
 • ބައުސަރ (އަޑު: އާނަންދު ރާޖަރަމް) ދޮރުފަތުގެ ބެލް ފިހާރައިން ބްރައުޒް ކުރާ ކަޅު ބުޅަލެކެވެ. އޭނާ އެކްސެސަރައިޒް ކުރަނީ ހުދު ގަމީހެއްގެ ކަލަރާއި ރީނދޫ ކުލައިގެ ނެކް ޓައިއެކެވެ.
 • ރޯންޑާ ކަޅުކުލައިގެ ކުއްތާއެކެވެ.
 • ކެމް ސްނެޕްޝޮޓް ފޮޓޯގްރާފަރެއް ކަމަށްވާ ޕިންކް ކުލައިގެ ބުޅަލެއް ކަމުން، ބޮޑެތި ފޮޓޯތައް ނަގަން އަބަދުވެސް ކެމެރާއެއް ލިބެން ހުރެއެވެ.
 • އަރލީ އެޑް (އަޑު: ރޮބަޓް ޓިންކްލަރ) އަބަދުވެސް ފުރަތަމަ ދަނޑަށް އަންނަ ގެޓް ސޮކްސްގެ ފޭނެއް ކަމަށްވާ ފެހި ބުޅަލެކެވެ.
 • ޖެރީ ސޭމް ވިޕެޓްއަށް އެހީތެރިވުމަށް ލައިކްސް ފޮނުވަން ވަރަށް ބޭނުންތެރި މުށިކުލައިގެ ބުޅަލެކެވެ.
 • އޯންލޫކަރ ޑޮގް (އަޑު: އާނަންދު ރާޖަރަމް) ފެހި ޓޮޕަކާއި ފެހި ކުލައިގެ ކަލަރެއް އަޅައިގެން ހުންނަ ރީނދޫ ކުލައިގެ ބުޅަލެކެވެ.
 • ބްރޫޓަސް (އަޑު: ޕެޓްރިކް މެކެނާ) ކެލީ ކޯގީ ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ވަރުގަދަ ބްލޫ ޑޯގެއް ކަމަށްވާއިރު، އޭނާ ކަންފަތުގައި ޕްލަގެއް އަޅައިގެން ހުރުމުން އޭނާއަށް ހާލަތު މޮނިޓަރކޮށް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެހެއްޓޭނެ އެވެ. އޭނާ އަކީ ކެލީ ކޯގީގެ ބޮޑީގާޑެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ވަޒީފާއަށް ވަރަށް މޮޅު ކުއްޖެކެވެ.
 • ޓްރަކް ޑްރައިވަރ (އަޑު: ޖޯޝުއާ ގްރެހަމް) ވަޒީފާއަށް ލޯބިކުރާ ފެހިކުލައިގެ ބުޅަލެކެވެ.

އެޕިސޯޑްތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
ސީޒަން 1 (26 ޖެނުއަރީ 2021)[2]
ނަންބަރު ނަން ޑިރެކްޓަރު ސްކްރީންޕްލޭ
1 ވެލްކަމް ޓު ޕޯސްޓަން އެންޑްރޫ ޑަންކަން އޭޑަމް ޕެލްޓްޒްމަން
ރަފް ޑޭ އޮން ދަ ޖޮބް
2 ޑާކް ޕާކް ބާކް ލާރކް އެންޑްރޫ ޑަންކަން މާކް ބޭންކަރ
ދަ ފާސްޓް އެންޑް ދަ ކިއުރިއަސް
3 އޯލްޑް ޑޮގް، ނިއު ޓްރިކްސް އެންޑްރޫ ޑަންކަން ޖޯޑާނާ އާކިން
ސްނޫޒީ-ހުލަބަލޫޒީ ކިރަން ޝަންގްހެރާ އޭޑަމް ޕެލްޓްޒްމަން
4 ޝޯ ޑޮގް، ޝޯ ކިރަން ޝަންގްހެރާ މެޓް ސްމިތު
ކީސް ޓު ވިކްޓަރީ
5 ޕަޕްކޭކްސް ކިރަން ޝަންގްހެރާ އެލެކްސް ގަނެޓާކޯސް
ސްޓިންކް އޮރ ސްވިމް އެންޑްރޫ ޑަންކަން ބްރައިއަން ކްލާކް
6 އަ ބޯލް ފޯ އޮލް އެންޑްރޫ ޑަންކަން މާކް ބޭންކަރ
7 ޑިންގް ޑޮންގް ޑޭ ކިރަން ޝަންގްހެރާ ނިކޯލް ބެލިސްލޭ
ގްރޭންޑް ސޭމް
8 ކްލަކީ ޑޭ ކިރަން ޝަންގްހެރާ އޭޑަމް ޕެލްޓްޒްމަން
ޓޭކް މީ އައުޓް ޓު ދަ ފެޗް ގޭމް
9 ޑޮގް ދަ ރައިޓް ތިންގް އެންޑްރޫ ޑަންކަން މާކް ބޭންކަރ
ސީޒަން 2 (7 ޑިސެމްބަރު 2021)[3]
ނަންބަރު ނަން ޑިރެކްޓަރު ސްކްރީންޕްލޭ
1 ސްނޯ ޑޮގް، ސްނޯ ކިރަން ޝަންގްހެރާ އޭޑަމް ޕެލްޓްޒްމަން
2 އޮލް ޕޯސް އޮން ޑެކް އެންޑްރޫ ޑަންކަން މެޓް ސްމިތު
ބޯންސްޓޭންޑް އެންޑް ޑެލިވަރ ނިކޯލް ބެލިސްލޭ
3 ކެޗް މީ އިފް ޔޫ ސޭމް ކިރަން ޝަންގްހެރާ ނިކޯލް ބެލިސްލޭ
ޓޯއި ޑްރައިވަރ މެޓް ސްމިތު
4 ފްރެންކް އެންޑް ބީންސް ވިތު ޗިލީ ކިރަން ޝަންގްހެރާ ބްރިޓަނީ އޭޝްލީ
ލިޓްލް ހައުންޑް އޮން ދަ ޕްރެއިރީ
5 ޗޭސަރ އެންޑް ޗިވަރ އެންޑްރޫ ޑަންކަން އޭޑަމް ޕެލްޓްޒްމަން
ރެސިޕީ ފޯރ އެޑްވެންޗަރ
6 ރެއިޑަރސް އޮފް ދަ ލޮސްޓް ބާރކް އެންޑްރޫ ޑަންކަން ނިކޯލް ބެލިސްލޭ
ސްލޯ ޑޮގް ސްލޯ
7 ބޯޑް ސިލީ ކިރަން ޝަންގްހެރާ މެޓް ސްމިތު
ސިންގް ފޯ ދަ ފެންސެސް
8 ފަސްޓް ފްރެންކްސް ފިކްސިޓް ކިރަން ޝަންގްހެރާ ލޫކަސް މިލްސް
ޓޭލް-ކުވޮންޑޯ
9 ހެޕީ ބާރތްޑޭ ޕޯސްޓަން ކިރަން ޝަންގްހެރާ މެޓް ސްމިތު އާއި މާކް ބޭންކަރ
ސީޒަން 3 (19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022)[4]
ނަންބަރު ނަން ޑިރެކްޓަރު ސްކްރީންޕްލޭ
1 ބިގް ޑޮގް ޖޮބް ކިރަން ޝަންގްހެރާ އޭޑަމް ޕެލްޓްޒްމަން
ދަ ކޭސް އޮފް ދަ ސްލޮބްރީ
2 ޓެގް ޓީމް އެންޑްރޫ ޑަންކަން މެޓް ސްމިތު
ކެޓިޓިއުޑް އެޖެސްޓްމަންޓް
3 ހޮކަސް ފޯކަސް އެންޑްރޫ ޑަންކަން ނިކޯލް ބެލިސްލޭ
ފޫރިކޭން
4 މަންމަ ފޯރ އަ ޑޭ ކިރަން ޝަންގްހެރާ ބްރިޓަނީ އޭޝްލީ
ކިޓީ އިން ދަ ސިޓީ
5 ދަ އިޗް ޓު ސްވިޗް ޝޯން ގުލީ މެޓް ސްމިތު
މިސްމެޗްޑް ސޮކްސް އެންޑްރޫ ޑަންކަން
6 ނިއު ހެޓް، ނިއު ޓެގް! އެންޑްރޫ ޑަންކަން ނިކޯލް ބެލިސްލޭ
ފަރީ-ޓޭލް އެންޑިންގ
7 ބިގްޕޯ، ބިގް ޕްރޮބްލެމް ކިރަން ޝަންގްހެރާ ލޫކަސް މިލްސް
ކެޕްޓަން ސްކޫޗް އެންޑް ސްކަލީ-ޓެގް
8 ދަ ޕޯސްޓަން ޗުބިލީ އެންޑްރޫ ޑަންކަން ނިކޯލް ބެލިސްލޭ
ޑޯންޓް ގޯ، ކެޓް. ގޯ!

މި ސީރީޒް ފުރަތަމަ އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު 2-6 އަހަރުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނެޓްފްލިކްސް އޮރިޖިނަލް ޕްރީސްކޫލްގެ ހަތް ޝޯއެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.[5] އެއީ އަސްލު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ރިލީޒް ކުރަން އުޅުނު ނަމަވެސް ޖެހިގެން އައި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ލަސްކުރި ފިލްމެކެވެ. ފުރަތަމަ ސީޒަންގައި ނުވަ އެޕިސޯޑެއް ހިމެނޭއިރު، ކޮންމެ އެޕިސޯޑެއްގެ ދިގުމިނަކީ 24 މިނެޓެވެ.[1]

ގޯ، ޑޮގް. ގޯ! ޕްރިމިއާކޮށްފައިވަނީ 26 ޖެނުއަރީ 2021 ގައި، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ނެޓްފްލިކްސް އިންނެވެ.[2] ޖެނުއަރީ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ޓްރެއިލާއެއް ނެރުނުއިރު، އެކި ޕަބްލިކޭޝަންތަކުން ނެރުނު ޓީޒާ ކްލިޕްތަކުގެ އެރޭއެއް ވެސް ވަނީ ނެރެފަ އެވެ.[6]

ޕޯލް ބާކްލީ ގޯ، ޑޮގް. ގޯ! އަށް އާ ލަވަތައް ލިޔެދިނެވެ.[7]

 1. 1.0 1.1 "NETFLIX TO LAUNCH DIVERSE SLATE OF ORIGINAL PRESCHOOL SERIES FROM AWARD-WINNING KIDS PROGRAMMING CREATORS". Netflix Media Center. Archived from the original on 2021-03-08. Retrieved July 23, 2019. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 Milligan, Mercedes (January 6, 2021). "Trailer: DreamWorks' 'Go, Dog, Go!' Speeds to Netflix Jan. 26". Animation Magazine. Archived from the original on 2021-01-06. Retrieved January 6, 2021. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
 3. "Season 2 of 'Go, Dog. Go!' Debuts on Netflix December 7". Animation World Network (in English). Archived from the original on 2021-11-12. Retrieved 2021-12-31. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
 4. "DreamWorks Shares 'Go, Dog. Go!' Season 3 Trailer". Animation World Network (in English). Archived from the original on 2022-09-21. Retrieved 2022-09-22. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
 5. Patrick, Hipes. "Netflix Boosts Preschool Slate With Seven New Series". Deadline. Deadline. Archived from the original on 2023-06-04. Retrieved 26 January 2021. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
 6. Britt, Ryan. "Beloved 'Go Dog. Go!' Book Is Coming To Netflix — Watch an Exclusive Clip". Fatherly. Archived from the original on 2023-03-21. Retrieved 26 January 2021. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
 7. "Paul Buckley – Recent Work – Evolution Music Partners" (in English). Archived from the original on 2023-06-09. Retrieved 2022-10-22. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)

އިތުރު ފާލަންތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]