ލޮލުގެ މައިނާރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ލޮލުގެ މައިނާރު(އިނގިރޭސި ބަހުން: Iris) ގެ ބޭނުމަކީ ލޮލުގެ އަލިދުލި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ މެދުވެރިކޮށްގެން ސިކުނޑިއަށް މެސެޖް ފޮނުވުމެވެ.