Jump to content

ލެޕްޓޯސްޕައިރޯސިސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ލެޕްޓޯސްޕައިރޯސިސްއިނގިރޭސި ބަހުން: Leptospirosis) އަކީ ބެކްޓީރިޔާ އެއްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ މީދާ ފަދަ ޖަނަވާރުތަކުގެ ޒަރީޢާއިން ފެތުރޭ ބައްޔެކެވެ. މިބަލި ފުރަތަމަ ހޯދާފައިވަނީ އެޑޮލްފް ވެއިލް 1886 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. މިބަލިޖެހެނީ ސްޕައިރޮކީޓްގެ ބާވަތެއް ކަމުގައިވާ ލެޕްޓޮސްޕައިރާ ގެ ތަފާތު 5 ވައްތަރަކުންނެވެ.


ބައްޔަށްކިޔާ އެހެން ނަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ވެއިލް ބަލި
  • ވެއިލް ސިންޑްރޯމް
  • ހަތްދުވަހުގެ ހުން
  • ކެނިކޯލާ ހުން
  • ކެނިފީލްޑް ހުން
  • ނަނުކަޔާމީ ހުން

Leptospirosis