Jump to content

ދޯނގި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ދޯނގި
Lateral aspect of right leg.
Latin fossa poplitea
Gray's subject #158 631
Dorlands/Elsevier f_14/12376523

ދޯނގި(އިނގިރޭސި ބަހުން: Popliteal fossa) އަކީ ފައިގެ މާކަޅުވާ މަހާ، ކުޑަ ކަޅުވާމަހާއި ދެމެދުން ކަކޫ ހުޅުގެ ދަށްފަރާތެވެ. އެހެން ކަމުން ދޯނގި އަކީ ކަކުލު ހުޅުގެ ދަށްފަރާތުގައިވާ ތިލަކޮޅެއްގެ ސިފައިގައިވާ ޖާގައެކެވެ. ދޯނގި އާއި ދިމާލުގައިވާ މައިގަނޑު ދެކަށިގަނޑަކީ ކަށިމަތި ކަށިގަނޑު އަދި ފަލަމަސް ކަށިގަނޑު އެވެ.

ދޯނގީގެ ތެރެއިން ގޮސްފައިވާ ބައިތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ޕޮޕްލިޓިއަލް އާޓަރީ
  • ޕޮޕްލިޓިއަލް ވެއިން
  • ޓިބިއަލް ނާރު
  • ކޮމަން ޕިރޮނިއަލް ނާރު
  • ޕޮޕްލިޓިއަލް ލިމްފް ނޯޑްތައް
  • ކުޑަ ސަފިނަސް ވެއިން
  • ޕޯސްޓީރިއަރ ކިޔުޓެނިއަސް ނާރު