ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ
WWImontage.jpg
(ގަޑިހިނގާގޮތަށް މަތިން)
 • ސޯމްގެ ހަނގުރާމައިގައި ބޮންއެޅުމަށްފަހު
 • މާކް V ޓޭންކަރުތައް ހިންޑެންބާގު ރޮނގު ހުރަސްކުރުން
 • އެޗްއެމްއެސް އިރެސިސްޓެބުލް ޑާޑަނޭލްސްގައި މައިންއެއްގައި ޖެހުމަށްފަހު ކަނޑުއަޑިއަށް ދިއުން
 • ސޯމް ހަނގުރާމައިގައި އިނގިރޭސި ސިފައިން ގޭސްމާސްކު އަޅައިގެން
 • ޔަގްޑްސްޓާފެލްގެ އަލްބަޓްރޮސް.ޑީ III ހަނގުރާމަވެރިން
ތާރީޚް28 ޖުލައި 1914 - 11 ނޮވެމްބަރު 1918 (4 އަހަރު، 3 މަސް އަދި 2 ހަފްތާ)
ހަނގުރާމަ ހިިނގި ތަންޔޫރަޕް، އެޕްރިކާ، މެދުއިރުމަތި، ޕެސިފިކްގެ ރަށްތައް، ސީނުކަރަ، ހިންދު މާކަނޑު، އުތުރު އަދި ދެކުނު އެޓްލޭނިކް ކަނޑު
ނަތީޖާ

އެލައިޑްގެ ކާމިޔާބީ

 • ސެންޓްރަލް ބާރުތަކުން އިރުމަތީ ކުރިމަތިން ހޯދި ކާމިޔާބުތައް، ހުޅަނގު ކުރިމަތިންް ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން ބާތިލުވެގެން ދިއުން
 • ޔޫރަޕު ބައްރުގެ އިންޕޭރިޔާތައް/ސާމްރާޖުތައް ނިމި އުވިގެން ދިއުން (ރޮސިޔާ އިންޕޭރިޔާ، ޖަރުމަން އިންޕޭރިޔާ، ތުރުކީގެ އޮސްމާނީ އިންޕޭރިޔާ، އޮސްޓްރިއާ-ހަންގޭރީ އިންޕޭރިޔާ އަދި އެހެނިހެން)
 • ރޮސިޔާގެ އިނގިލާބު އަދި ރޮސިޔާގެ މަދަނީ ހަނގުރާމަ - ރޮސިޔާ އިމްޕޭރިޔާ ނިމި ސޮވިއެޓް ޔޫންޔަން އުފެދުން
 • ޔޫރަޕް އާއި އޭޝިޔާގައި ހަމަނުޖެހުންތަކާއި އިނގިލާބުތައް
 • ލީގް އޮފް ނޭޝަންޒް އުފެދުން
Territorial
changes
 • ޔޫރަޕުގައާއި މެދުއިރުމަތީގައި އައު ޤައުމުތައް އުފެދިގެން ދިއުން
 • ޖަރުމަނުން ހިފާފަވާ ބިންތައް، ކުރީގެ އޮސްމާނީ ދައުލަތުގެ ބައެއް ބިން، ކުރީގެ އޮސްޓްރިއާ-ހަންގޭރީގެ ބައެއް ބިންތައް އަދި ސޮވިެއެޓް ޔޫންޔަންގެ ބައެއް ބިންތައް އެހެނިހެން ގައުމުތަކަށް ބަހާލެވިގެން ދިއުން
 • Belligerents
  Allied Powers:
  Central Powers:
  ކޮމާންޑަރުން އަދި ލީޑަރުން
  ލިބުނު ގެއްލުން
  • އަސްކަޜީ މަރުވި: 5,525,000
  • އަސްކަރީ ހާނީއްކަވި: 12,831,500
  • ޖުމުލަ: 18,356,500 KIA, WIA and MIA
  • އަމިއްލަމީހުން މަރުވި: 4,000,000


  • Flag of Russian Empire 1,811,000
  • Flag of French Third Republic 1,397,800
  • Flag of British Empire 1,114,914
  • Flag of Kingdom of Italy 651,000
  • Flag of Kingdom of Romania 250,000–335,000
  • Flag of Kingdom of Serbia 275,000
  • Flag of United States 116,708
  • Flag of Belgium 58,637–87,500
  • Flag of Kingdom of Greece 26,000
  • Flag of First Portuguese Republic 7,222
  • Flag of Kingdom of Montenegro 3,000
  • Flag of Empire of Japan 415
  • Military dead: 4,386,000
  • Military wounded: 8,388,000
  • Total: 12,774,000 KIA, WIA and MIA
  • Civilian dead: 3,700,000

  further details...


  • Flag of German Empire 2,050,897
  • Flag of Austria-Hungary 1,200,000
  • Flag of Ottoman Empire 771,844
  • Flag of Kingdom of Bulgaria 87,500
  ފަންވަތް:Campaignbox World War I