ފަރަމަރާޒު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ބަހުމަން ސިސްތާނަށް ހަމަލާދީ، ފަރަމަރާޒު ބަލިކުރުން ޖާމިއުއްތަވާރީޚް ގައި ލިޔެވިފައި. މި ފޮތް ލިޔުނީ ހާފިޒީ ަބްރޫ އެވެ.

ފަރަމަރާޒް އަކީ ޝާހްނާމާ ގައި ހިމެނިފައިވާ އިރާނުގެ ފަހުލަވާނުންގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ އެކަކެވެ. އޭނާ އަކީ ރުސްތުމްގެ ފިރިހެން ދަރިއެެވެ. އަދި ގަތުލުކުރެވުނީ ކައި ބަހުމަން ގެ އަތުންނެވެ. 


ޝާހްނާމާ ލިޔެވުނުތާ ސައްތައެއްހާ އަހަރު ފަހުން، ފަރަމަރާޒް އާއި އޭނާ ބައިވެރިވި ހަނގުރާމަތަކާ މެދު ފޮތެއް ލިޔުނެވެ. ނަމަކީ "ފަރަމަރާޒް ނާމާ" އެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޮރުޒު ނާމާ ފަދަ ގަދީމީ ފޮތްތަކުގައި ފަރަމަރާޒުގެ ނަންގަނެވިގެން ވެއެވެ. 

އިތުރަށް ކިޔުމަށް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]