ފަންވަތް:Pp-protected/doc

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ފަންވަތް:Template doc page

This template will not be visible on pages that are not protected. Only administrators can protect pages.

Usage[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • Use {{pp-protected/doc}} for the normal template
  • Use {{pp-protected/doc|reason=text}} for applying a specific reason
  • Use {{pp-protected/doc|expiry=އޮގަސްޓު 6, 2015}} for a specific expiration date
  • Use {{pp-protected/doc|small=yes}} for just an icon at the top
  • Use {{pp-protected/doc|expiry={{subst:#time:F j, Y|+7 days}}}} for a specific expiration time period

Note that (UTC) will be added automatically.

This template will categorize depending on the namespace in Category:Protected, Category:Protected project pages, Category:Protected images, Category:Protected templates, Category:Protected talk pages and Category:Protected user and user talk pages. When the protection is expired, it will additionally categorize in Category:Protected pages with expiry expired.


Padlock.svg
Protection templates ފަންވަތް:Edi Full Semi
Dispute: {{pp-dispute}} ފަންވަތް:N/A
Vandalism: {{pp-vandalism}} {{pp-semi-vandalism}}
High visible templates: {{pp-template}} {{pp-semi-template}}
User talk of blocked user: {{pp-usertalk}} {{pp-semi-usertalk}}
Spambot target: ފަންވަތް:N/A {{pp-semi-spambot}}
Sockpuppetry: ފަންވަތް:N/A {{pp-semi-sock}}
Generic (other protection): {{pp-protected}} {{pp-semi-protected}}
Scrutiny of the Office: {{pp-office}} ފަންވަތް:N/A
Move protection: {{pp-move}}