ފަންވަތް:Did you know/2010-11

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Iris - left eye of a girl.jpg
  • އިންސާނާގެ ލޮލުގެ މަސްތައް ދުވާލަކު 100 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ހަރަކާތް ކުރެއެވެ.
  • އާންމުކޮށް ގިނަ މީހުން މިނިޓަކު 25 ފަހަރު އެސްފިޔަ ޖަހާނެއެވެ.
  • އިންސާނާގެ ލޮލުގެ ގޮބޮޅި ނުވަތަ ލޮލުބޯޅައިގެ ދިގުމިނުގައި 24 މިލިމީޓަރު ހުރެއެވެ.
  • އެންމެ ލޮލެއް ފިޔަ ޖަހާލުމުގައި ވެސް 200 މަސްކޮޅު ބައިވެރި ވެއެވެ.
  • އެސްފިޔަ ޖެހުމުގެ ތެރޭގައި 0.3 ސިކުންތުގެ ހިނދުކޮޅަކަށް އިންސާނާގެ ލޯ މެރިދެއެވެ.
  • ތުއްތު ދަރިފުޅު އުފަންވާއިރު އެކުއްޖާއަށް ކުލަތައް ވަކިކުރާކަން ނޭގޭނެ އެވެ.
  • މުޅި ހަށިގަނޑުގައި ވެސް އެންމެ އަވަހަށް ކަންކަމަށް އިޖާބަދޭ މަސްކޮޅުތައް ހުންނަނީ ލޮލުގައެވެ.
  • ފުރަތަމަ 6-3 ހަފްތާއާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަށް ތުއްތު ދަރިފުޅު ރޯއިރު ކަރުނައެއް ނުހުންނާނެއެވެ.