މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ގަލޮޅު މިއަލަނިގޭ މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގައި 09 ފެބުރުވަރީ 2012 އިން 2018 ޑިސެންބަރު 10 އަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އަޙްމަދު ޝިޔާމް، މޭޖަރ ޖެނެރަލްގެ ރޭންކަށް ޕްރޮމޯޓް ކުރައްވައި، އެ މަގާމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ކަން ދެއްވީ 09 ފެބްރުއަރީ 2012 ގައި އޭރުގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން އެވެ. މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމަށް ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެކަމުގެ ލިޔުން ޙަވާލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ، އެދުވަހު މެންދުރުފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ. ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަންގެ ސަރުކާރަށް ފަހު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުގެ 5 އަހަރުގައި ވެސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވީ މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމެވެ. 2018 ޑިސެންބަރު 10 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަޤާމުން ވަކި ކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙެވެ.

މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އަޙްމަދު ޝިޔާމް ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ 1986 ސެޕްޓެންބަރު 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެފަހުން ތަފާތު ރޭންކުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ރޭންކުތަކުގެ ތެރޭގައި ލާންސް ކޯޕްރަލް، ކޯޕްރަލް، ސާރޖަންޓް، ސްޓާފް ސާރޖަންޓް، ވޮރަންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2، ވޮރަންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1 ހިމެނެއެވެ. ކަމިޝަންޑް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ ރޭންކުތަކުގެ ތެރޭގައި ލެފްޓިނަންޓް، ފަސްޓް ލެފްޓިނަންޓް، ކެޕްޓަން، މޭޖަރ، ލެފްޓިނަންޓް ކާނަލް، ކާނަލް، ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް، އަދި މޭޖަރ ޖެނެރަލް ރޭންކު ހިމެނެއެވެ.

މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވަނީ ސިފައިންގެ ތަފާތު ގިނަ ދާއިރާތަކެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ. ސިފައިންގައި މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ދާއިރާގައާއި، ފައިޓިންގ ޔުނިޓްތަކުގައި އަދި ސަޕޯޓް ސާރވިސް ޔުނިޓުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ޔުނިޓްތަކެއްގައި ކޮމާންޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މޭޖަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އަޙްމަދު ޝިޔާމުގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަޤާމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ދިޔައީ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތްތަކެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ކުރެއްވި ޢުމްރާނީ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކުގައި އަދާކުރެއްވި ދައުރެވެ.

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި ހުންނަވައި ސިފައިންގެއަށާއި ޤައުމަށް ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި ޚިދުމަތުގެ ސަބަބުން އެ މަނިކުފާނަށްވަނީ ޝަރަފުގެ ގިނަ ނިޝާންތަކެއް ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ މެޑެލި، ސައްތައިގެ މެޑެލި، މަތިވެރި ޚިދުމަތުގެ މެޑެލި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލި، އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތުގެ މެޑެލި، ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގެ މެޑެލި، އަދި އަޚްލާޤީ މެޑެލި ހިމެނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ޚާއްޞަ ޚިދުމަތުގެ ކުލަ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުލަ، ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ކުލަ، އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތުގެ ކުލަ، ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގެ ކުލަ، އަޚްލާޤީ ކުލަ 1 ވަނަ ފަހަރަށް، އަޚްލާޤީ ކުލަ 2 ވަނަ ފަހަރަށް އަދި އަޚްލާޤީ ކުލަ 3 ވަނަ ފަހަރަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.