ހުޅުލެ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ތައާރަފް


ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބައިނަލް އަގްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރު

ހުޅުލެ އަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހަމަ އެކަނި އޮތް ބައިނަލް އަގްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުއޮތް ރަށެވެ. މި އެއަރ ޕޯރޓް ހުޅުވިފައިވާނީ 12 އޭޕްރިލް 1966ގައެވެ. މިތަން އެންމެ ފުރަތަމަ ހިންގިފައިވަނީ ބޮޑު ވަޒީރުގެ އޮފީހުގެ ދަށުންނެވެ. މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރފޯޓްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އެއަރ ޕޯރޓްތަކެއްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި މަތިންދާބޯޓު ތަކުގެ ކަންތައް ހިންގުމެވެ.

މިވަގުތު ހުޅުލެ ހިންގެނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓުގެ ދަށުންނެވެ.


External links[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]