މުޙައްމަދު ވަހީދުއްދީން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އައް ނަބީލް މުޙައްމަދު ވަހީދުއްދީން އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެ ރަޢިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުކަން ކުރިން ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. ނާއިބު ރައީސަކަށް މުޙައްމަދު ވަހީދުއްދީން ހަމަޖެއްސެވީ ޑރ. މުޙައްމަދު ވަހީދު ހަސަންއެވެ. ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ޗެއާރމަނަކީވެސް މުޙައްމަދު ވަހީދުއްދީންއެވެ. ކުރީގައި މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި މުޙައްމަދު ވަހީދުއްދީން އަތޮޅުތަކުގެ ވަޒީރަކަށް ހުންނެވިއެވެ.

މުޙައްމަދު ވަހީދުއްދީން ގެ ބައްޕާފުޅަކީ ޢަބްދުﷲ އިމާދުއްދީންއެވެ. ކާފާފުޅަކީ ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީންއެވެ.

ކުރިން ހުންނެވީ:
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު
2012-2013
ފަހުން ވަޑައިގަތީ:

މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙުމަދު