މައިކަލް ރޯސެންބޯމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
މައިކަލް ރޯސެންބޯމް

އުފަން ނަންމައިކަލް އޮވެން ރޯސެންބޯމް
އުފަންވީ (1972-06-11) ޖޫން 11, 1972 (51 އަހަރު )
އޯޝަން ސައިޑް, ނިއު ޔޯކް
ފާހަނގަ ކޮށްލެވޭ ރޯލްތައް ސްމޯލް ވިލް ގައި ލެކްސް ލޫތާރ

ނިއު ޔޯކްގެ އޯޝަން ސައިޑަށް އުފަން މައިކަލް ރޯސެންބޯމް އަކީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ.

ފިލްމޯގްރަފީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޓީވީ ސިލްސިލާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މައިކަލް އޭނާ ކުޅޭ ސްމޯލް ވިލް ގައި ލެކްސް ލޫތާރ ގެ ގޮތުގައި

ފިލްމު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެނިމޭޝަން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ރޭސިންގ ސްޓްރައިޕްސް - ބަކްސްނޮޑް

ޓީވީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފިލްމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ވީޑިއޯ ގޭމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]