ކިޑް ފްލޭޝް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ކީޑް ފްލޭޝް އަކީ އަކީ ތިން ޚިޔާލީ ޝަހުސިއްޔަތަކަށް ދެވިފައިވާ ނަމެކެވެ. މިއީ ސުޕަރ ހީރޯ އެކެވެ. ޑީސީ ކޮމިކް ތަކުގައި މީނާ މަޝްހޫރު ވެފައި ވަނީ ފްލޭޝް ގެ ނަމުންނެވެ.