ވޯޓާރ ޓްރައިބް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Water Tribe Avatar Temple.
Northern Water Tribe capital city

ވޯޓާރ ޓްރައިބް އަކީ މަޝްހޫރު ކާރޓޫނު ސިލްސިލާ އެވަޓާރ - ދަ ލާސްޓް އެއަރ ބެންޑަރ ގައި ފެނިގެންދާ ޚިޔާލީ ހަތަރު ގައުމު ތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ޤައުމަކަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. ވޯޓާރ ޓްރައިބް ބެހިގެންވަނީ ދެ ބަޔަކަށެވެ. އެއީ ސަދަން ވޯޓާރ ޓްރައިބް އާއި ނޮދަން ވޯޓާރ ޓްރައިބްގެ ގޮތުގައެވެ. ސަދަން ވޯޓާރ ޓްރައިބް ވަނީ ސައުތު ޕޯލްގައެވެ. އަދި ނޮދަން ވޯޓާރ ޓްރައިބް ވަނީ ނޯތު ޕޯލްގައެވެ. މިގޮތުން މި ވޯޓާރ ޓްރައިބް ގައި ދިރި އުޅެނީ ވޯޓާރ ބެންޑާރ އިންނެވެ. އާރތް ކިންގޑޮމް ގައިވާ ސްވޯމްޕްތަކުގެ ކައިރީގައިވެސް ވޯޓާރ ބެންޑާރ އިން ދިރިއުޅޭ ކަމަށްވެއެވެ. މިގޮތަށް ވޯޓާރ ބެންޑް ކުރުމަށް ކިޔޭ ނަމަކީ ހައިޑްރޯކައިނެސިސްއެވެ. ފަޔާރ ނޭޝަން ގެ އަތް ދަށަށް ނުގޮސް އޮތް ހަމަ އެކަނި ޤައުމަކީ ވޯޓާރ ޓްރައިބް އެވެ.

ސިފަ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އާންމު ގޮތެއްގައި ވޯޓާރ ޓްރައިބްގެ އަހުލުވެރިން މުށި އިސްތަށިގަނޑޭއްގެ ވެރިންނެވެ. އަދި ނޫ ކުލައިގެ ލޮލަކާއި މަޑު މުށި ކުލައިގެ ހަންގަނޑެއްގެ ވެރިންނެވެ. މި ބައި މީހުން އާއްމު ގޮތެއްގައި ލައި އުޅެނީ އެނޮރެކް ނަމަކަށް ކިޔާ ނޫ ހެދުމަކާއި ފަޓުލޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސޮކާ އާއި ކެޓާރާ އާއި ޚިލާފަށް ނޮދާން ވޯޓާރ ޓްރައިބްގެ އަހުލުވެރިން ލަނީ ގަދަ ނޫކުލައިގެ ހެދުން ކަމަށް ވަނީ ފާހަނގަ ކުރެވިފައެވެ.

ޤައުމީ ނިޝާން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސަރުކާރު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކަލްޗާރ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މޫސުމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ނެޗެރަލް ރިސޯސަސް އަދި ފުޑް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސަދާން ވޯޓާރ ޓްރައިބް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ތާރީހް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކަސްޓަމްސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކުޅިވަރުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޕެންގުއިން ސްލެޖިންގ އަކީ ޓްރައިބްގެ ކުޑަކުދިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަޤްބޫލު ކުޅިވަރެކެވެ. މިގޮތުން ޖެހޭނީ ޕެންގުއިން އެއް ހިފައި އޭގެ ބުރަކަށި މައްޗަށް ސަވާރުވެ ދުއްވާލންށެވެ.

ފާހަނގަ ކުރެވޭ ޝަހްސިއްޔަތުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސަދާން ވޯޓާރ ޓްރައިބް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ނޮދާން ވޯޓާރ ޓްރައިބް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފޮގީ ސްވާމްޕް ޓްރައިބް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާ ލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފަންވަތް:Avatar