Jump to content

ވިކިޕީޑިއާ:Barnstars

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ ވިކިޕީޑިއާ:STAR އިން)
ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ވެސް އަނެއް މެމްބަރަށް ބަރން ސްޓަރ އެއް ދެވިދާނެއެވެ. ބަރން ސްޓަރ އެއް ދިނުމަށް ކޮންމެހެން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކަށް ވާކަށް ނުޖެހެއެވެ!

ފަންވަތް:Barnstarpages

ވިކިޕީޑިޔާއަށް ލިޔެ ވިކިޕީޑިޔާ ކުރިއެރުވުމުގައި ހިތްވަރާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް އެބޭފުޅުން އެކޮށްދެއްވާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން މެމްބަރުންނަށް ހަނދާނެއްގެ ގޮތުން އެ މެމްބަރެއްގެ އަމިއްލަ ސަފްހާ އަށް އެހެން މެމްބަރަކު ހަދިޔާ އެއްގެ ގޮތުން ބަރން ސްޓަރ އެއް ދިނުމަކީ ކުރެވެމުން އަންނަކަމެކެވެ. މިއީ އެއް މެމްބަރަކާއި އަނެއް މެމްބަރެއްގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ކަމެކެވެ.

ބާރން ސްޓަރ ވިކި އެވޯރޑެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމުގެ ކޮންސެޕްޓް އުފެއްދީ SunirShah ގައި MeatballWiki އެވެ. އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިޔާ އަށް ބަރން ސްޓަރ ތަޢާރަފް ކުރެވުނީ 2004ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގައެވެ.

މިގޮތުން ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާގައި މިމަޝްރޫއު ފެށުނީ 2007ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.


ޖެނެރަލް ބަރން ސްޓަރސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

General Barnstars are awarded for work or contributions that do not fall into a specific Wikipedia category, but instead that describe contributions or editing along a specific theme.

ފޮޓޯ ލިޔަންވާ ގޮތް ތަޢާރަފް
The Original Barnstar {{subst:The Original Barnstar|message ~~~~}} ދަ އޮރިޖިނަލް ބާން ސްޓަރ

މިއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ވިކިޕީޑިޔާގައި ދެވެން ފެށި ބާން ސްޓަރ އެވެ. މިއީ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ އެހިތެރިކަމެއް ވިކިޕީޑިޔާ އަށް ވެ، މެމްބަރުން ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަނގަ ކޮށް އެކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ ސްޓަރ އެކެވެ.

މި ބާން ސްޓަރ ތައާރަފް ކުރީ 2003 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 19 ގައި Martin Harper އެވެ. އަދި ފަހުން މިއަށް ބަދަލު ގެނެސް މޮޑިފައި ކުރީ Silsor އެވެ. އެއީ 17 ފެބްރުއަރީ 2004 ގައެވެ.

The Editor's Barnstar {{subst:The Editor's Barnstar|message ~~~~}} ދަ އެޑިޓަރސް ބާން ސްޓަރ

The Editor's Barnstar is awarded to individuals who display particularly fine decisions in general editing. This is occasionally known as the Deletionists' Barnstar. Sometimes, expert text removal is the most effective editing.

މި ބާން ސްޓަރ ތަޢާރަފް ކުރީ Guanaco އެވެ. އެއީ ޖޫން 18 2004 ގައެވެ.

ދަ ވޯކިންގ މޭންސް ބާން ސްޓަރ {{subst:The Working Man's Barnstar|message ~~~~|gender}} The Working Man's Barnstar

The Working Man's Barnstar may be awarded to those who work tirelessly and endlessly on the more laborious or repetitive of Wikipedia tasks.

This barnstar's name can now be gender-specific by supplying 'm' for Man's, 'w' for Woman's or 'n' for Wikipedian's in place of the gender option. Leaving this option blank will use the award's default state of Man's.

Introduced by Blankfaze on July 62004.