ވިކިޕީޑިއާ:Barnstars

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
Info non-talk.png ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ވެސް އަނެއް މެމްބަރަށް ބަރން ސްޓަރ އެއް ދެވިދާނެއެވެ. ބަރން ސްޓަރ އެއް ދިނުމަށް ކޮންމެހެން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކަށް ވާކަށް ނުޖެހެއެވެ!

ފަންވަތް:Barnstarpages

Shortcut:

ވިކިޕީޑިޔާއަށް ލިޔެ ވިކިޕީޑިޔާ ކުރިއެރުވުމުގައި ހިތްވަރާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް އެބޭފުޅުން އެކޮށްދެއްވާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން މެމްބަރުންނަށް ހަނދާނެއްގެ ގޮތުން އެ މެމްބަރެއްގެ އަމިއްލަ ސަފްހާ އަށް އެހެން މެމްބަރަކު ހަދިޔާ އެއްގެ ގޮތުން ބަރން ސްޓަރ އެއް ދިނުމަކީ ކުރެވެމުން އަންނަކަމެކެވެ. މިއީ އެއް މެމްބަރަކާއި އަނެއް މެމްބަރެއްގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ކަމެކެވެ.

ބާރން ސްޓަރ ވިކި އެވޯރޑެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމުގެ ކޮންސެޕްޓް އުފެއްދީ SunirShah ގައި MeatballWiki އެވެ. އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިޔާ އަށް ބަރން ސްޓަރ ތަޢާރަފް ކުރެވުނީ 2004ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގައެވެ.

މިގޮތުން ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާގައި މިމަޝްރޫއު ފެށުނީ 2007ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.


ބަރން ސްޓަރ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޖެނެރަލް ބަރން ސްޓަރސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

{{Wikipedia:Barnstars/General}}