ވިކިޕީޑިއާ:Future Main Page in Progress/sandbox

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާ އަށް މަރުޙަބާ!

މިއީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް މިނިވަންކަމާއެކު ބައިވެރިވެވޭނެ އެކުމާފާނެކެވެ.
މި ވިކިޕީޑިއާގައި މިހާތަނަށް ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވަނީ 3,042 މަޒުމޫނެވެ.

މިހާރު ޔޫ.ޓީ.ސީ. ގަޑިން 09:07 އެވެ.
މިއަދަކީ 8 ޑިސެމްބަރު 2023 (ހުކުރު) އެވެ.


މި މަހަށް ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒުމޫނު
މި މަހަށް ހޮވާލެވިފައިވާ ތަސްވީރު
ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ޑިސެމްބަރު މަސް
 • 02 ޑިސެމްބަރު - 1907 :- މިއަލަނި މިސްކިތުގެ ދެކުނުގައި ހެންވޭރުގެ ކުދިންނަށް ގުރުއާން، ތާނަ، ހިސާބު ދަސްކޮށް ދިނުމަށް މަދަރުސަތުލް އިބްތިދާއިއްޔާގެ ނަމުގައި މަދަރުސާއެއް ހުޅުވުން.
 • 05 ޑިސެމްބަރު - 1492 :- ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވިލާތުގެ ރައްޔިތަކު ހިސްޕަނިޔޯލާގައި ފިޔަވަޅު އެޅުން. އެއީ ކްރިސްޓޮފާރ ކޮލަމްބަސް އެވެ.
 • 05 ޑިސެމްބަރު - 1958 :- މާލޭގައި ފުރަތަމަ ދެމިސްކިތެއްގައި ހުކުރު ކުރުން އެއީ ހުކުރު މިސްކިތް އަދި ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނުގެ މިސްކިތެވެ.
 • 09 ޑިސެމްބަރު - 1931 :- ސްޕެއިންގެ ސަރުކާރު ޖުމްހޫރިއްޔަތަކަށްވުން.
 • 10 ޑިސެމްބަރު - 1942 :- ބޮޑު އިސްޓޯރ ހުޅުވުން. މިތަން ހުޅުވައިދެއްވީ އޭރުގެ ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު އެވެ.
 • 10 ޑިސެމްބަރު - 1967 :- އަތޮޅުތައް ވަކިކުރުމަށް ހުންނަ ތާނަ އަކުރުގެ ބަދަލުގައި އިގިރޭސި އަކުރު ޖަހަން ފެށުން.
 • 10 ޑިސެމްބަރު - 1981 :- ތާނަ ދެ ޓައިޕްރައިޓަރ އުފެއްދުމަށް ސްވިޒްލޭންޑް ހާމީޒް ޕްރެސް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުން.
 • 16 ޑިސެމްބަރު - 1915 :- އަލްބާޓް އައިންސްޓައިން، އޭނާގެ ރިލަޓިވިޓީގެ ޢާންމު ނަޒަރިއްޔާ ޝާޢިއުކުރުން.
 • 20 ޑިސެމްބަރު - 1949 :- ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަރަންޓްލުން. އެއީ ނާދީ ތަމައްދުން ގައެވެ.
ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟

ފަންވަތް:Did you know/2023-12

ޚަބަރުތަކުގެ ތެރެއިން
 • އ.ދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި އާޖެންޓިނާ، އޮސްޓްރޭލިޔާ، ލަގްޒެމްބާރގް، ރުވާންޑާ، އަދި ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ބައިވެރިވެއްޖެ.
 • ޗައިނާއިން ރަސްމީކޮށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ބާރު ދުވެލި ރޭލް މަގު ހުޅުވައިފި.
 • މިޞްރުގެ އާ ޤާނޫނު އަސާސީ އަށް މިޞްރުގެ ރައްޔިތުން ރުހުންދީފި.
 • ކަޒަކްސްތާންގެ ޢަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓެއް ވެއްޓި އޭގައި ތިބި ހުރިހާ އެންމެން މަރުވެއްޖެ.
 • ނިއު ދިއްލީގައި ގްރޫޕަކުން ރޭޕްކުރި އަންހެން ކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެ. މިކަމާގުޅިގެން އިންޑިއާގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާކުރަނީ.
 • ޕާކް ގިއުން-ހައި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސާގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވެއްޖެ. މިއީ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ރައީސާ.
އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތަކާއި އޭގެ ތަފްޞީލު ވިދާޅުވުމަށް ހަވީރުމިއަދުސަން އަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.


Welcome to Dhivehi Wikipedia

• Wikipedians with no knowledge of Dhivehi, please visit the Non-Dhivehi Help Desk.

• If you are interested in learning Dhivehi, visit this page.

To install the fonts used in this Wikipedia, please click here.

ވިކިޕީޑިއާގެ އެހެނިހެން ބަސްތައް

ވިކިޕީޑިއާ ޤާއިމުކުރެވުނީ 2001 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނީ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އިތުރު އެހެނިހެން ބަސްބަހުގެ ވިކިޕީޑިއާ ވެސް ހުރެއެވެ. ތިރީގައި ވަނީ އެންމެ ބޮޑެތި ވިކިޕީޑިއާތަކެވެ.

ވީކިޕީޑިއާގެ އަޚަވީ މަޝްރޫޢުތައް

ވީކިޕީޑިއާ އަކީ ލާވިޔަފާރީ މުއައްސަސާއެއް ކަމުގައިވާ، ވީކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަން އިން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިނިވަން އަދި ޢާއްމު އެކުމާފާނެކެވެ. ވީކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަނުން ދުނިޔޭގެ ތަފާތު އެކި ބަސްބަހުން ލާވިޔަފާރީ ޢުޞޫލުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ އެތައް މަޝްރޫޢެއް ހިންގަމުންދެއެވެ.