Jump to content

ވިކިޕީޑިއާ:Cheatsheet

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ފަންވަތް:Pp-semi

Shortcut:

ވިކިޕީޑިއާ ޗީޓްޝީޓް

އިތުރު އެހީ އަށް ސަފްހާ އަކަށް އުނި އިރުރު ގެންނަވާނެ ގޮތް ބައްލަވާލައްވާ

އިތުރު މައުލޫމާތު ލިޔުއްވާނެ ގޮތުގެ މިސާލު ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތުގެ މިސާލު
Applies anywhere
Italicise text

''italic''

italic

Bold text

'''bold'''

bold

Bold and italic

'''''bold & italic'''''

bold & italic

Internal link

(within Wikipedia)

[[Name of page]]
[[Name of page|display text]]

Name of page
display text

Redirect to another page

#REDIRECT [[Target page]]

Target page

External link

(to other websites)

[http://www.example.org]
[http://www.example.org display text]
http://www.example.org

[1]
display text
http://www.example.org

Sign your posts
on talk pages

~~~~

Your username 16:39,
19 ޖޫން 2024 (UTC)

Applies only at the beginning of the line
Headings

A Table of Contents will automatically be generated when four headings are added to an article.

== Level 1 ==
=== Level 2 ===
==== Level 3 ====
===== Level 4 =====
====== Level 5 ======

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4
Level 5
Bulleted list

* One
* Two
** Two point one
* Three

  • One
  • Two
    • Two point one
  • Three
Numbered list

# One
# Two
## Two point one
# Three

  1. One
  2. Two
    1. Two point one
  3. Three
 
Thumbnail image

[[Image:Wikipedia-logo-v2-dv.svg|thumb|Caption text]]

Caption text

އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ