Jump to content

ވައިރަސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ވައިރަސް(އިނގިރޭސި ބަހުން: Virus) އަކީ ލޮލަށް ނުފެންނަ ކުޑަކުޑަ ޖަރާސީމެކެވެ. ތަފާތު ޖަނަވާރު ތަކާއި، ގަސްގަހާގެހި އަދި ބެކްޓީރިޔާ ފަދަ ޖަރާސީމް ތަކުގެ ތެރޭގައި އާވެއާލާވުމުގެ ގާބިލިއްޔަތު ވައިރަސް އަށް ލިބިފައިވެއެވެ. މިއީ ތަފާތު އެތަކެއް ބަލިތަކެއް އިންސާނުންނަށް ކުރިމަތިކުރުވާ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ ވައިރަސްއެއްގައިމެ، ނިއުކްލިކް އެސިޑް އަދި ޕްރޮޓީން އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. ވައިރަސްގައި އެކުލެވޭ ނިއުކްލިކް އެސިޑަކީ ޑިއޮކްސީރައިބޯ ނިއުކްލިކް އެސިޑް، އަދި ރައިބޯ ނިއުކްލިކް އެސިޑް މިދެވައްތަރުން ކުރެ ކޮންމެވެސް އެއްވައްތަރެކެވެ.

ވައިރަސް އެއްގެ ސައިޒު އަދި ބައްޓަން ބިނާވެފައި އޮންނަނީ އެވައިރަހެއްގައި ނިއުކްލިކް އެސިޑް އަދި ޕްރޮޓީންތައް ހުންނަ މިންވަރާއި، އެތުރިފައި ހުންނަ ގޮތެއްގެ މައްޗަށެވެ. ބައެއް ވައިރަހުގައި ނިއުކްލިކް އެސިޑް ވަށައިގެން އެއްފަށަލަ އަށްވުރެ ގިނަ ޕްރޮޓީން ފަށަލަ ހުރެއެވެ. ވައިރަހުގެ ވަށަމިން 20 ނެނޯމީޓަރުން ފެށިގެން 250-400 ނެނޯމީޓަރާއި ދެމެދުގެ މިނެއްގައި ހުރެއެވެ.