Jump to content

އެމާ ވެޓްސަން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
އެމާ ވޮޓްސަން

އުފަން ނަންއެމާ ކާރލޮޓް ޑުއެރް ވޮޓްސަން
އުފަންވީ 15 އޭޕްރީލް 1990 (އުމުރު 34)
ފާހަނގަ ކޮށްލެވޭ ރޯލްތައް ހެރީ ޕޮޓަރ އެންޑް ދަ ފިލޯސޮފަރސް ސްޓޯން (2001)

އެމާ ކާރލޮޓް ޑުއެރް ވޮޓްސަން އަކީ ހެރީ ޕޮޓަރގެ ފިލްމުތަކުގައި ހަރމިއޮނި ގްރޭންޖާރ ގެ ބައި ކުޅޭ އިނގިރޭސި ފިލްމީ ތަރިއެވެ.

ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ހޮވިފައިވަނީ:

  • ސެޓާރން އެވޯރޑް: ހެރީ ޕޮޓަރ އެންޑް ދަ ފިލޯސޮފާރސް ސްޓޯން އަށް
  • އެމްޕޔަރ އެވޯރޑް: ހެރީ ޕޮޓަރ އެންޑް ދަ ފިލޯސޮފާރސް ސްޓޯން އަށް

ހާސިލް ކުރެވިފައިވަނީ:

  • އެންމެ މޮޅު އަންހެން ފިލްމީ ތަރިޔަށް ދެވޭ (ރިހި) އިނާމް : އޮޓޯ އެވޯރޑްސް

ފިލްމޯގްރަފީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Year Title Role Notes
2001 ހެރީ ޕޮޓަރ އެންޑް ދަ ފިލޯސޮފާރސް ސްޓޯން ހަރމިއޮނި ގްރޭންޖާރ (ޔޫ.އެސް ގައި މި ފިލްމަށް ކިޔެނީ ހެރީ ޕޮޓަރ އެންޑް ދަ ސޯރސަރާރސް ސްޓޯން )
2002 ހެރީ ޕޮޓަރ އެންޑް ދަ ޗޭމްބަރ އޮފް ސީކްރެޓްސް ހަރމިއޮނި ގްރޭންޖާރ
2004 ހެރީ ޕޮޓަރ އެންޑް ދަ ޕްރިޒަނަރ އޮފް އަޒްކަބާން ހަރމިއޮނި ގްރޭންޖާރ
2005 ހެރީ ޕޮޓަރ އެންޑް ދަ ގޮބްލެޓް އޮފް ފަޔަރ ހަރމިއޮނި ގްރޭންޖާރ
2007 ހެރީ ޕޮޓަރ އެންޑް ދި އޯޑަރ އޮފް ފީނިކްސް ހަރމިއޮނި ގްރޭންޖާރ ހަމަޖެހިފައިވަނީ 13 ޖުލައި 2007 ގައި ނެރޭ ގޮތަށް.

އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފަންވަތް:LinkFA ފަންވަތް:LinkFA ފަންވަތް:LinkFA ފަންވަތް:LinkFA ފަންވަތް:LinkFA ފަންވަތް:LinkFA ފަންވަތް:LinkFA