އިސްމާޢީލް ޝަކީލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޑރ އިސްމާޢީލް ޝަކީލް (ހ.ރެވިމާގެ) އަކީ ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ޕީއެޗްޑީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވޭ ބޭފުޅެކެވެ. ޑރ އިސްމާޢީލް ޝަކީލް އަކީ ދިވެހި ދެވަނަ ސައިންޓިސްޓް އަދި ދިވެހި ދެވަނަ ޕްރޮފެސަރއެވެ. ޑރ އިސްމާޢީލް ޝަކީލް ޕީއެޗްޑީ ހައްދަވާފައިވަނީ ސައުތު އޮސްޓްރޭލިޔާ ޔުނިވަސިޓީގެ އިންސްޓިޓިއުޝަން އޮފް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ރިސާރޗްގައި ސްޕަވައިޒަރު އެލެކްސް ގްރާންޓް ގެ ބެއްލެވެމުގެ ދަށުންނެވެ.

ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ނޮވެމްބަރު 2009 – މިހާރު ވެސް (11މަސް) : ވިޒިޓިންގ ރިސާރޗަރ – ގަތަރު ޔުނިވަސިޓީ – ދޯހާ- ގަތަރު
 • މެއި 2007 – ނޮވެމްބަރު 2009 (2 އަހަރާއި 7މސް) : އިންޖިނިއަރިންގ ސްޕެޝަލިސްޓް – އީއެމްއެސް ސެޓްކޮމް ޕެސިފިކް – އޮސްޓްރޭލިޔާ
 • 19981999 : އިލެކްޓްރޯނިކް އިންޖިނިއަރ – މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ – މާލެ – ދިވެހިރާއްޖެ
 • 19971998 : އިންޖިނިއަރ – ޓެލެވިޒަން މޯލްޑިވްސް – މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ

ތައުލީމީ ކާމިޔާބީތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 19931996 : ބެޗްލާރސް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ އިން އިލެކްޓްރޯނިކް އިންޖިނިއަރިންގ(އޮނަރސް) – ސައުތު އޮސްޓްރޭލިޔާ ޔުނިވަސިޓީ
 • 20002001 : މާސްޓަރސް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ އިން އިލެކްޓްރިކް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކް އިންޖިނިއަރިނގް – ކެންޓަބަރީ ޔުނިވަސިޓީ – ނިއުޒިލޭންޑް
  • ފާސްވީ: ޑިސްޓިންކްޝަން އާއެކު
  • މާސްޓަރސް ތީސިސް މައުޟޫއު: “Soft Decision Decoding Of Reed-Solomon Based Signal Space Codes”
  • ސްޕަވައިޒަރ : ޕްރޮފެސަރ ޑެސްމޮންޑް ޓޭލަރ
 • 20032004 : މާސްޓަރސް އޮފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ – ސްކޫލް އޮފް ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް އެންޑް ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރިންގ - މޮނާޝް ޔުނިވަސިޓީ – އޮސްޓްރޭލިޔާ
  • ފާސްވީ: ފަސްޓް ކްލާސް އޮނަރސް
  • މާސްޓަރސް ތީސިސް މައުޟޫއު: “Block Coding To Compensate Amplifier Nonlinearity In DS-CDMA”
  • ސްޕަވައިޒަރ : ޕްރޮފެސަރ ޗިންތާ ޓެލެމްބްރާ
 • 20042007 : ޕީއެޗްޑީ - އިންސްޓިޓިއުޝަން އޮފް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ރިސާރޗް - ސައުތު އޮސްޓްރޭލިޔާ ޔުނިވަސިޓީ – އޮސްޓްރޭލިޔާ
  • ޕީއެޗްޑީ ތީސިސް މައުޟޫއު: “Design of Efficient Algorithms for Soft-decision decoding of Block codes and PAPR Reduction in Coded OFDM”
  • ސްޕަވައިޒަރ : ޕްރޮފެސަރ އެލެކްސް ގްރާންޓް