އިލާހު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އިލާހު


ކާކު އިލާހު

މާތްﷲ އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދެވީ އުޑުތަކާއި މި ދުނިޔެއެވެ.

މާތްރަސްކަލާނގެއީ އެކަލާނގެ ވަޢުދުފުޅު ފުރިހަމަ ކުރައްވައި އެނބުރި ވަޑައިގެންނެވުމަށް ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ލަސްވެގެންވާ ފަރާތެއް ނޫނެވެ. ބައެއްފަރާތްތަކަށް އެކަން ލަސްވެގެންވާކަމުގައި ވިސްނިފައި އޮތަސްމެއެވެ. އެކަލާނގެ ކަލޭމެންނާމެދު ކެތްތެރިވެ ވޮޑިގެންވެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ފަރާތެއް ގެއްލެނި ކުރެއްވުމަށް އެދިވޮޑިނުގަންނަވައެވެ. އެއީ އެކަލާނގެ އެންމެތަކުންނަށް މުއްދަތު ދެއްވައި ތައުބާވުމަށް އެދިވޮޑިގަންނަވާތީއެވެ.

ނަމަވެސް އެންމެ މަތިވެރި ކަލާނގެ ވޮޑިގެންވަނީކީ އިންސާނުންގެ އަތުން ބިނާކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްތަކަކު ނޫން. ނަބީ ޔަޝަޔާޙުގެފާނަށް މާތްރަސްކަލާނގެ އެކަލާނގެ ކިބަފުޅާއި މެދު މިފަދައިން ވަޙީ ކުރެއްވި. 49’ތިމަންކަލާނގެ ތަޚުތަކީ އުޑޭ. ތިމަންކަލާނގެ ފައިދަށުގޮނޑިއަކީ ބިމޭ. ވީއިރު ތިމަންކަލާނގެ ކިބަފުޅަށްޓަކައި ކަލޭމެން ބިނާކުރާނީ ކޮންކަހަލަ އިމާރާތެއް ހޭ؟ ތިމަންކަލާނގެ ދިރިއުޅޭނީ ކޮންކަހަލަ ތަނެއްގަ ހޭ؟ 50ތިމަންކަލާނގެއީ ހުރިހާ އެއްޗެއް އުފައްދަވާ ހެއްދެވި ކަލާނގެއެއް ނޫން ހޭ؟‘“

ކިހާ ޖަވާބު އިލާހު

5މާތްރަސްކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ ފަދައިން ޙަޔާތު ވޭތުކުރުމުގެ ޙިކުމަތް ކަލޭމެންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކަށް ލިބިގެންނުވާނަމަ އެކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް އެމީހަކު އެދި ދަންނަވާށެވެ. އަދި އެފަދައިން އެދޭ އެންމެތަކުންނަށް ފާޑުކިޔުމެއްނެތި ދީލަތިކަމާއެކު އެކަލާނގެ ޙިކުމަތް ދެއްވާނެއެވެ. ޔާމިޒުގެ ސިޓީ 5:1

20އީސާގެފާނަށް އެދެބެއިން ފެނިވަޑައިގަތުމާއެކު އެ ދެބެއިންނަށް އެކަލޭގެފާނު ގޮވާލެއްވިއެވެ. އެމީހުން ވަގުތުން އެމީހުންގެ ބައްޕަ ޒަބަދީ އާއި މަހަށް ދިއުމަށް ގެނެވިފައި ތިބި ފަޅުވެރިން މަސްދޯނީގައި ދޫކޮށްލާފައި އީސާގެފާނާއި އެކުގައި ދިޔައެވެ. 20:މަރުކުސް 1ޙިކުމަތް ކަލޭމެންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކަށް ލިބިގެންނުވާނަމަ އެކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް އެމީހަކު އެދި ދަންނަވާށެވެ. އަދި އެފަދައިން އެދޭ އެންމެތަކުންނަށް ފާޑުކިޔުމެއްނެތި ދީލަތިކަމާއެކު އެކަލާނގެ ޙިކުމަތް ދެއްވާނެއެވެ. ޔާމިޒުގެ ސިޓީ 5:1

20އީސާގެފާނަށް އެދެބެއިން ފެނިވަޑައިގަތުމާއެކު އެ ދެބެއިންނަށް އެކަލޭގެފާނު ގޮވާލެއްވިއެވެ. އެމީހުން ވަގުތުން އެމީހުންގެ ބައްޕަ ޒަބަދީ އާއި މަހަށް ދިއުމަށް ގެނެވިފައި ތިބި ފަޅުވެރިން މަސްދޯނީގައި ދޫކޮށްލާފައި އީސާގެފާނާއި އެކުގައި ދިޔައެވެ. 20:މަރުކުސް 1

الله ތަޢާލާ އަހަރެމެންނަށް އޮތީ ކޮން ފަދަ އުފާވެރި ޚަބަރެއް ހެއްޔެވެ؟.

الله އިރާދަފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބިންމަތީގައި ދިރިއުޅެވޭނެ ކަމުގެ އުފާ ލިބިގަތުން. އެކަލާނގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްލެނެޓާއި، އެބިމުގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް އުފެއްދެވީ، އެކަލާނގެ އަޅުގަނޑުމެންދެކެ ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބިފުޅުވާތީ. ދާދި އަވަހަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި މީހުންނަށް ރަނގަޅު މުސްތަގުބަލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އޭނާ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ އެވެ. އެއީ ހުރިހާ ވޭންތަކެއް ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބުތައް ނެތިގެންދާނެ ކަމެކެވެ. 29:11 ޖެރީމިއާ ކިޔާށެވެ. ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު ކުރާނެ ކަންތައް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭތީ، ޔަހޫދީ އިޢްލާނު ކުރައްވަނީ. އަޅުގަނޑު ގަސްދުކުރަނީ، ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ހަމަޖެހުމެއް، ނަސީބެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު އެދެނީ، ތިޔަބޭފުޅުންނަށް މުސްތަޤްބަލެއް، އުންމީދެއް ދެއްވުން.

މިހާތަނަށް އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަނިޔާ، ބަލި، މަރުން މިނިވަންކޮށްނުދެން. ނަމަވެސް الله ތަޢާލާ އަހަރެމެންނަށް އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވަވާނެތެވެ. ވަރަށް އަވަހަށް އިންސާނީ ހުރިހާ ސަރުކާރެއް އުވާލައި، އޭގެ ބަދަލުގައި އޭނާގެ އަމިއްލަ ސަރުކާރެއް ވެސް ގެންނާނެ އެވެ. ދެން މުޅި ބިމުގެ އަހުލުވެރިންނަށް އަމާންކަމާއި ފުރިހަމަ ސިއްޙަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. 25:8 ގައި އައިސާޔާ ކިޔާށެވެ. އިސްތިޢުމާރީ ވެރި ރަސްކަލާނގެ، ޔަހޫދީ، އަބަދަށްޓަކައި މަރު ފިއްލަވައި، ކޮންމެ މޫނުމައްޗަކުން ކަރުނަ ފޮހެލަދެއްވާނެއެވެ.

الله ތަޢާލާ މީސްތަކުންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވަވާނީ އެކަލާނގެއަށް ދުޢާކުރުމަށެވެ. الله ތަޢާލާ މީސްތަކުންދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވަނީ މީސްތަކުންނަށް އެހީތެރިވެ ވޮޑިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވެވޮޑިގަންނަވައެވެ. ފުރަތަމަ ސިޓީ ޕަތަރަސް. 5 ވަނަ ބާބު. 7 ވަނަ ބައި.

ތިޔަބައިމީހުންގެ އެންމެހާ ފިކުރުތައް އެކަލާނގެއަށް ހުށަހަޅާށެވެ. ސަބަބަކީ އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނާއި މެދު އަޅާލުން ބަހައްޓަވާކަމެވެ.

لله ތަޢާލާއަކީ ޝަރީޢަތްތަކާއި ވޭންތަކަށް އަޅަމެން ނުލައްވާ، އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޞީބާތްތަކުގައި ރުހުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ ފަރާތެއްކަމުގައި ސިފަކޮށްދޭ މި މަދު ފޮތްތައް ކިޔާލުމަށް އަޅުގަނޑު ބާރުއަޅަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ކެތްތެރިކަމާއި، ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަން ދައްކަވާ.

"ޙަޤީޤީ الله އެކަލޭގެފާނަށް ޢަޖައިބުކުރުވަނިވި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރައްވަން ޖެހޭނެކަމަށް ހީވެސް ނުކުރެވޭ، މާތްރަސްކަލާނގެ ނުބައިކަމެއް ކުރައްވަން ވީ!" (ވަޒީފާ 34:10)

ނުބައި އަމަލުތައް ކުރަން ހިތްޖެހޭ ހިނދު މާތްރަސްކަލާނގެ އާއިމެދު ތުހުމަތު ކުރުމުގައި ”އަހަރެން ވަސްވާސްތަކުގެ ތެރެއަށް ގެންދިޔައީ މާތްރަސްކަލާނގެއޭ.“ މިފަދައިން ނުބުނާށެވެ. މާތްރަސްކަލާނގެއަށް ވަސްވާސް ދިނުމަށް ޝައިތާނާއަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވެއެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މާތްރަސްކަލާނގެ ވަސްވާސް ނުދެއްވައެވެ. (ޖޭމްސް 1:13)

ތިޔަބައިމީހުންގެ އެންމެހާ ފިކުރުތައް އެކަލާނގެއަށް ހުށަހަޅާށެވެ. ސަބަބަކީ އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނާއި މެދު އަޅާލުން ބަހައްޓަވާކަމެވެ.(1 ޕީޓަރ 5:7)

މާތްރަސްކަލާނގެއީ އެކަލާނގެ ވަޢުދުފުޅު ފުރިހަމަ ކުރައްވައި އެނބުރި ވަޑައިގެންނެވުމަށް ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ލަސްވެގެންވާ ފަރާތެއް ނޫނެވެ. ބައެއްފަރާތްތަކަށް އެކަން ލަސްވެގެންވާކަމުގައި ވިސްނިފައި އޮތަސްމެއެވެ. އެކަލާނގެ ކަލޭމެންނާމެދު ކެތްތެރިވެ ވޮޑިގެންވެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ފަރާތެއް ގެއްލެނި ކުރެއްވުމަށް އެދިވޮޑިނުގަންނަވައެވެ. އެއީ އެކަލާނގެ އެންމެތަކުންނަށް މުއްދަތު ދެއްވައި ތައުބާވުމަށް އެދިވޮޑިގަންނަވާތީއެވެ. (2 ޕީޓަރ 3:9) އިތުރު ވަސީލަތ

الله ތަޢާލާ މީސްތަކުންނަށް ވަޢުދުވެވޮޑިގެންވަނީ މިބިންމަތީގައި ވާ ރީތި ޙާލަތްތަކަށް ވަރުގަދަ ބަސްތަކެވެ. 2 ވަނަ ބާބު. 21،22 ވަނަ ބައި.: "އެހެނީ ޞާލިޙު ތެދުވެރިން ވާނީ އަހަރެމެންނާއެކު މި ބިމުގައެވެ. އެމީހުންނަކީ އިތުބާރު ކުރެވޭ ބައެކެވެ. ބިމުން ބޭރުކޮށްލެވޭނީ ނުބައި ނުލަފާ މީހުންނެވެ. މުލުން ލުހެލެވޭނީ ޣައްދާރުންނެވެ"


ނަން ކއެއުޏ ކއެއުޏ އިލާހު