Jump to content

الله ތަޢާލާ އަހަރެމެންނަށް އޮތީ ކޮން ފަދަ އުފާވެރި ޚަބަރެއް ހެއްޔެވެ؟

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޢާލާ އަހަރެމެންނަށް އޮތީ ކޮން ފަދަ އުފާވެރި ޚަބަރެއް ހެއްޔެވެ؟.

الله އިރާދަފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބިންމަތީގައި ދިރިއުޅެވޭނެ ކަމުގެ އުފާ ލިބިގަތުން. އެކަލާނގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްލެނެޓާއި، އެބިމުގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް އުފެއްދެވީ، އެކަލާނގެ އަޅުގަނޑުމެންދެކެ ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބިފުޅުވާތީ. ދާދި އަވަހަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި މީހުންނަށް ރަނގަޅު މުސްތަގުބަލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އޭނާ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ އެވެ. އެއީ ހުރިހާ ވޭންތަކެއް ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހޭ ސަބަބުތައް ނެތިގެންދާނެ ކަމެކެވެ. 29:11 ޖެރީމިއާ ކިޔާށެވެ. ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު ކުރާނެ ކަންތައް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭތީ، ޔަހޫދީ އިޢްލާނު ކުރައްވަނީ. އަޅުގަނޑު ގަސްދުކުރަނީ، ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ހަމަޖެހުމެއް، ނަސީބެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު އެދެނީ، ތިޔަބޭފުޅުންނަށް މުސްތަޤްބަލެއް، އުންމީދެއް ދެއްވުން.

މިހާތަނަށް އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަނިޔާ، ބަލި، މަރުން މިނިވަންކޮށްނުދެން. ނަމަވެސް الله ތަޢާލާ އަހަރެމެންނަށް އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވަވާނެތެވެ. ވަރަށް އަވަހަށް އިންސާނީ ހުރިހާ ސަރުކާރެއް އުވާލައި، އޭގެ ބަދަލުގައި އޭނާގެ އަމިއްލަ ސަރުކާރެއް ވެސް ގެންނާނެ އެވެ. ދެން މުޅި ބިމުގެ އަހުލުވެރިންނަށް އަމާންކަމާއި ފުރިހަމަ ސިއްޙަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. 25:8 ގައި އައިސާޔާ ކިޔާށެވެ. އިސްތިޢުމާރީ ވެރި ރަސްކަލާނގެ، ޔަހޫދީ، އަބަދަށްޓަކައި މަރު ފިއްލަވައި، ކޮންމެ މޫނުމައްޗަކުން ކަރުނަ ފޮހެލަދެއްވާނެއެވެ

އުފާވެރި ކަމުގެ ޚަބަރު އެނގުމަކީ އެހާ އަވަސް އަރުވާލައިގެން ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަކަށް ވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟

ނިމުމެއް ގެގޮތުން ވޭނާއި ކެކުޅުމުގެ ސަބަބުން، الله ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ނުބައި މީހުން ބިމުން އަދި ބިމުގައިވާ ހާނިކަމެތި ން ކަމުގައިވާ يهودة ހޯދާށެވެ! އެކަލާނގެއީ، އެކަލާނގެ صالح عمل ތަކަށް ކިޔަމަންވާ މީހުންނެވެ. ހެޔޮކަންތަކަށް އެދޭށެވެ! އަދި މަޑުމައިތިރިކަން ހޯދާށެވެ! ޔަހޫދީ ކޯފާގެ ދުވަހުގައި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހިޔާވަހިކަން ލިބިދާނެއެވެ. ދުރުކުރައްވަން ޖެހޭނެއެވެ (ޒެފަނިޔާ 2:3). ކޮންއިރަކުންތޯ މިކަން ވާނީ. ބައިބްލް ގެ ފޯރީގައި ބުނެފައިވަނީ ދުނިޔެ ފުރަތަމަ އޮންނާނީ ކެތްކުރަން ދަތި ހާލުގައި ކަމަށެވެ. މިއަދުގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުން އެނގެނީ الله ތަޢާލާ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ވަގުތު ކައިރިވެއްޖެ ކަމެވެ. 2 ޓިމޮތީ 3:1-5 ކިޔާށެވެ.

އެނގޭ ކަމަކީ، ފަހު ދުވަސްތަކުގައި+ ނާޒުކު ދަނޑިވަޅުތަކުގައި، ކެތްކުރަން އުނދަގޫ ވާނެ ކަން. 2 ފިރިހެނުންނަށް އަމިއްލަ ނަފްސުދެކެ ލޯބިވެވޭނެއެވެ. ލޯބިފައިސާ، ބޮޑާވެކިބުރުވެރިވާނެ، ބޮޑާވެގަންނާނެ، ބަދުބަސް ބުނެ، الله ދެކެ ލޯބިނުވާނަން، ނުކިޔަމަންތެރިވާނެ، ވަފާތެރިނުވާ، ޤުދުރަތީ އިޙްސާސްތަކުން ފުރިގެންވާ 3، ގަދަފަދަ*، ކަސްތޮޅު އެޅި، އަނިޔާވެރިވާނެ، އަނިޔާވެރިވާނެ، ރަނގަޅު ކަންތައްތަކަށް ނަފްރަތުކުރާނެ، 4 ވަފާތެރި، ޚިޔާނާތްތެރިވާނެ، ބޮޑާވެ، ބޮޑާވެ، الله ދެކެ ލޯބިނުވާނަން، الله ދެކެ ލޯބިނުވާނަން، 5، އެކަމަކު އޭގެ ސަބަބުން އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެ. އެކަންކަމުން ދުރުހެލިވާށެވެ.