އިބްރާހީމް ޚަލީލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އިބްރާހީމް ޚަލީލް ( ފުލޫނިޔާގެ / ފ.ނިލަންދޫ ) އަކީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފ.އަތޮޅު އަށް ކަނޑައެޅުއްވި ފުރަތަމަ ކައުންސިލަރެވެ. އަދި މިއީ ފ.އަތޮޅުގެ ހަޔާތުގައި ވެސް ފ.އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ކައުންސިލަރެވެ. އިބްރާހީމް ޚަލީލް އަކީ ގިނަ ކުދިންތަކަކަށް ކިޔަވާ ދެއްވި ކުޅަދާނަ ދިވެހި މުދައްރިސެކެވެ. އަދި އޮފީސްތައް ހިންގެވި ވެރިއެކެވެ.

އިބްރާހީމް ޚަލީލް އަކީ ފ.ނިލަންދޫގެ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ގިނަ ޚިދުމަތް ތަކެއް ކޮށްދެއްވި ޢަލީ ޝަމީމް އިބްރާހީމް ގެ ދަރިއެކެވެ.


އަދާކުރެއްވި ވަޒީފާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • މުދައްރިސް : ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
  • އެސިސްޓެންޓް ހެޑްމާސްޓަރ : ފ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
  • ކުޑަ ކަތީބު : ފ.ނިލަންދޫ
  • މުދައްރިސް : މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
  • ކައުންސިލަރު : ފ.އަތޮޅު