Jump to content

އަލްމާނީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
އަލްމާނީ Deutsch
ވާހަކަދައްކާތަން: ޖަރުމަނުވިލާތް
ވާހަކަދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު: 100 މިލިއަން ދޭސީން
ވަނަ: 10
ބަސް ނިސްބަތްވާ އާއިލާ: ހުޅަނގު - ހިންދުސްތާނީ
އަލްމާނީ
ހުޅަނގު އަލްމާނީ
އަލްމާނީ
ލިޔުމުގެ ނިޒާމު: ލެޓިން އަލްމާނީ ވައްތަރު
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު
ރަސްމީބަސް: ޖަރުމަނުވިލާތުގައި
ގަވައިދު އެކަށައަޅަނީ: ވަކި އިދާރާއަކުން ނޫން
ބަހުގެ ކޯޑުތައް
ISO_639-1 de
ISO_639-2 ger
ISO_639-3 ger

އަލްމާނީ ބަހަކީ ދުނިޔޭގެ މައި ބަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުޅަނގު އަލްމާނީ ބަހެކެވެ. އަލްމާނީ ބަސް ނުވަތަ ޖަރުމަނު ބަހަކީ އިނގިރޭސި ބަހާއި ޑަޗު ބަހާ ވަރަށް ގުޅުން ހުރި ބަހެކެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބު ތަކުގައި އަލްމާނީ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ 100 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ދޭސީން އެބަތިއްބެވެ. އަދި ބިދޭސީ 20 މިލިއަން މީހުން މި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކަން ދަނެއެވެ. ޔޫރަޕުގެ ޖާމިޢާ ތަކާއި މަދަރުސާ ތަކުގައި ރާދަ އަލްމާނީ ކިޔަވައިދެވެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު އެބަހަކަށް އެންމެ ގިނައިން ތަރުޖަމާ ކުރެވި އަދި އެބަހަކުން އެންމެ ގިނައިން ތަރުޖަމާ ކުރެވޭ ބަހަކީ އަލްމާނީ ބަހެވެ. އެމެރިކާގެ ގޭބިސި ތަކުގައި 4 ވަނައަށް އެއްމެ ޢާއްމު ބަހަކީ އަލްމާނީ ބަހެވެ.

ޖުޣުރާފީ ބެހުންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މިބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ ސަރަޙައްދު ތަކަކީ ޖަރުމަނުވިލާތާއި އޮސްޓުރިއާ އާއި ލީޝްތެންސްޓީނާއި ލަޒަމްބާރާއި ސުވިޒަލޭންޑުގައެވެ.

Wikipedia
Wikipedia
އަލްމާނީ ބަހުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިކިޕީޑިއާ