އަލްބާޓް ފާޓް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Albert Fert
Fert at the EP2DS 2007, Genoa
Fert at the EP2DS 2007, Genoa

Fert at the EP2DS 2007, Genoa
އުފަން ތާރީހް (1938-03-07) 7 މާރޗް 1938 (86 އަހަރު )
Carcassonne, France
ދިރިއުޅުނު ތަންParis, France
ޤައުމުފަންވަތް:FRA
ދާއިރާPhysics
އެލްމާ މޭޓަރÉcole normale supérieure
އެކެޑެމިކް އެޑްވައިޒަރI. A. Campbell
މަޝްހޫރުވެފައިވަނީGiant magnetoresistive effect
ފާހަނގަ ކުރެވޭ އިނާމްތައްWolf Prize in Physics (2006)
Japan Prize (2007)
Nobel Prize in Physics (2007)

އަލްބާޓް ފާޓް (އ.މާރޗް 7، 1938) އަކީ ފީޒިޔާއީ އިލްމު ނުވަތަ ތަބީޢަތާ ބެހޭ ޢިލްމް އިން 2007 ވަނަ އަހަރު ނޯބެލް އިނާމް ޙާޞިލް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އަލްބާޓް ފާޓް އަކީ ފްރާންސް ގެ ފީޒިޔާއީ ޢިލްމް ވެރިއެކެވެ. އަލްބާޓް ފާޓް އަކީ ޖައަންޓް މެގްނެޓޯ ރެސިސްޓެންސް ހޯދުމުގައި ބައިވެރިވި އެއް އިލްމް ވެރިޔާ އެވެ. އަލްބާޓް ފާޓް އަކީ މިހާރު ޕެރިސް ސޫދު ޔުނިވަސިޓީ ގެ ޕްރޮފެސަރެކެވެ. އަދި އަލްބާޓް ފާޓް އަކީ ފްރާންސްގެ ނޭޝަނަލް ސައިންޓިފިކް ރިސާޗް ސެންޓަރާއި ތޭލްސް ގްރޫޕް ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޖޮއިންޓް ލެބޯޓަރީގެ ސައިންޓިފިކް ޑިރެކްޓަރު ވެސް މެއެވެ. 2007 ވަނަ އަހަރު އަލްބާޓް ފާޓް އަކީ ނޯބެލް އިނާމް ދެވުނީ ޕީޓަރ ގުރަންބާގް އާ އެކުގައެވެ.