އަމަރް ޝޮނަރް ބަންގްލާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

އަމަރް ޝޮނަރް ބަންގްލާ މިއީ ބަންގާޅުގެ ޤައުމީ ސަލާމެވެ. މި ޤައުމީ ސަލާމް ލިޔުއްވީ ރަބިންދްރަނާތު ޓޭގޯރ އެވެ.