Jump to content

އަމަރް ޝޮނަރް ބަންގްލާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އަމަރް ޝޮނަރް ބަންގްލާ މިއީ ބަންގާޅުގެ ޤައުމީ ސަލާމެވެ. މި ޤައުމީ ސަލާމް ލިޔުއްވީ ރަބިންދްރަނާތު ޓޭގޯރ އެވެ.