ކުޑަކަމުދާއިރު ތަދުވުން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ކުޑަކަމުދާއިރު ތަދުވުން (އިނގިރޭސި ބަހުން: Dysuria) އަކީ ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގައި ޖަރާސީމް އަށަގަތުން ކުރިމަތިވުމުން ދިމާވެދާނެ އުދަގުލެކެވެ. މިގޮތުން އާންމުގޮތެއްގައި ކުޑަކަމުދާއިރު ތަދުވުމާއެކު ދިލަނަގާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖިންސީ ގުޅުމުގެ ޒަރީޢާއިން ފެތުރޭ ބަލިތަކުގެ ސަބަބުން ވެސް ކުޑަކަމުދާއިރު ތަދުވެދާނެއެވެ.

ކުޑަކަމުދާއިރު ތަދުވާނަމަ އެންމެ އާންމުކޮށް ދީއުޅޭ އެއްބޭހަކީ ފްލެވޮކްސޭޓް އެވެ.

ސަބަބުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ތިރީގައި މިވަނީ ކުޑަކަމުދާއިރު ތަދުވުން ކުރިމަތިކޮށްފާނެ ބައެއް ސަބަބު ތަކެވެ.