Jump to content

ކިރްސްޓެން ޑަންސްޓް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ކިރްސްޓެން ޑަންސްޓް

އުފަންވީ (1982-04-30) އޭޕްރީލް 30, 1982 (42 އަހަރު )
ޕޮއިންޓް ޕްލެޒެންޓް, ނިއު ޖާރޒީ
ފާހަނގަ ކޮށްލެވޭ ރޯލްތައް ސްޕައިޑަރ މޭން ފިލްމުގައި މޭރީ ޖޭންގެ ބައި (2002ގައި)
Marie Antoinette in Marie Antoinette (2006)