ސްޕައިޑަރ މޭން (ފިލްމު)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ސްޕައިޑަރ މޭން
ސްޕައިޑަރ މޭން ގެ އިޝްތިހާރު ކުރެވުނު ޕޯސްޓަރެއް
ޑައިރެކްޓަރސޭމް ރެއިމީ
ޕްރޮޑިއުސަރސްޓެން ލީ
Joseph M. Caracciolo
ލިޔުންތެރިޔާކޮމިކް ފޮތް:
ސްޓެން ލީ
ސްޓީވް ޑިޓްކޯ
ސްކްރީން ޕްލޭ:
ޑޭވިޑް ކޯޕް
Starringޓޯބީ މެގުއެއަރ
ވިލެމް ޑެފޯ
ކިރްސްޓެން ޑަންސްޓް
ޖޭމްސް ފްރެންކޯ
Music byޑެނީ އެލްފްމަން
Cinematographyޑޮން ބާރގަސް
Edited byއާރތާ ކޮބާރން
ބޮބް މޮރޮއުސްކީ
Distributed byކޮލަމްބިއާ ޕިކްޗާރސް
ސޮނީ ޕިކްޗާރސް އެންޓަރޓެއިންމެންޓް
ރިލީޒްކުރި ތާރީޚް
3 މޭއި 2002
ދިގުމިން
121 މިނެޓް.
Countryޔޫ.އެސް.އޭ
ބަހުރުވައިނގިރޭސި
Budgetލަފާ ކުރެވޭގޮތުގައި $139,000,000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު
Box officeDomestic:
$403,706,375
Worldwide:
$821,708,551