ސްޕައިޑަރ މޭން (ފިލްމު)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ސްޕައިޑަރ މޭން
ސްޕައިޑަރ މޭން ގެ އިޝްތިހާރު ކުރެވުނު ޕޯސްޓަރެއް
Directed byސޭމް ރެއިމީ
Produced byސްޓެން ލީ
Joseph M. Caracciolo
Written byކޮމިކް ފޮތް:
ސްޓެން ލީ
ސްޓީވް ޑިޓްކޯ
ސްކްރީން ޕްލޭ:
ޑޭވިޑް ކޯޕް
Starringޓޯބީ މެގުއެއަރ
ވިލެމް ޑެފޯ
ކިރްސްޓެން ޑަންސްޓް
ޖޭމްސް ފްރެންކޯ
Music byޑެނީ އެލްފްމަން
Cinematographyޑޮން ބާރގަސް
Edited byއާރތާ ކޮބާރން
ބޮބް މޮރޮއުސްކީ
Distributed byކޮލަމްބިއާ ޕިކްޗާރސް
ސޮނީ ޕިކްޗާރސް އެންޓަރޓެއިންމެންޓް
Release dates
3 މޭއި 2002
Running time
121 މިނެޓް.
Countryޔޫ.އެސް.އޭ
Languageއިނގިރޭސި
Budgetލަފާ ކުރެވޭގޮތުގައި $139,000,000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު
Box officeDomestic:
$403,706,375
Worldwide:
$821,708,551