ކާޕަލް ޓަނެލް ސިންޑްރޯމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ކާޕަލް ޓަނެލް ސިންޑްރޯމް(އިނގިރޭސި ބަހުން: Carpal Tunnel Syndrome) އަކީ އަތުކުރި ހިސާބުން މީޑިއަން ނާރު ފިތުމުގެ ސަބަބުން އަތްތިލައިގައި އަތްސިވުން، އިހްސާސް ކުޑަވުން ،އަދި މަސްތަކުގެ ވަރުދޫވުން ފަދަ އުދަގޫތައް ކުރިމަތިކުރުވާ ބައްޔެކެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ގިނަފހަރު މިކަން ދެނެގަނެވެނީ މުލައްދަނޑީގައި ރިއްސާތީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ބަލާ ބެލުންތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. ކަޕަލް ޓަނެލް ސިންޑްރޯމް ކުރިމަތިވަނީ ކީއްވެގެންކަން ކަނޑައެޅިގެން އަދި ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ.