ބޮލުގެ އެއްފަޅީގައި ރިހުން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ބޮލުގެ އެއްފަޅީގައި ރިހުން(އިނގިރޭސި ބަހުން: Migraine) އަކީ ބޮލުގައި ރިހުން ކުރިމަތިކުރުވާ ނާރުތަކުގެ ނިޒާމް އާއި ގުޅުންހުރި ބައްޔެކެވެ. ބޮލުގައި އެއްފަޅީގައި ރިހުން ހުރިނަމަ އެއާއެކު ފެނިދާނެ އެހެނިހެން އަލާމާތްތަކެއް ވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި، ބޮލުގައި ރިހުން ގެ އިތުރުން، މޭނުބައިކުރުން، ހޮނޑުލުން، އައްޔަށް ތަޙައްމަލު ނުކުރެވުން، އަޑުން ގަދަވުމުން އުދަގޫވުން، ފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.