ރަތް ބަރޮސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ރަތް ބަރޮސް އަކީ ބަރޮސް ބަލި ގެ ބާވަތެކެވެ. މިބަލީގައި ހަމުގައި ރަތްކުލައިގެ ލައް ޖަހާފައި ހުރެއެވެ.