ނަހަނާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ނަހަނާ އަކީ ހަމުގެ ބައްޔެކެވެ. މިއީ ދޫމި އަށްވުރެ ބޯކޮށް ހުންނަ ހަމުގެ ކުލަ ބަދަލުވާ ބައްޔެކެވެ. މީގެ އެތަކެއް ވައްތަރުތަކެއް ހުރެއެވެ.