ނަހަނާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ނަހަނާ އަކީ ހަމުގެ ބައްޔެކެވެ. މިއީ ދޫމި އަށްވުރެ ބޯކޮށް ހުންނަ ހަމުގެ ކުލަ ބަދަލުވާ ބައްޔެކެވެ. މީގެ އެތަކެއް ވައްތަރުތަކެއް ހުރެއެވެ.