ހުންކޮށި ނެގުން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ހުންކޮށި ނެގުން (އިނގިރޭސި ބަހުން: Splenectomy) އަކީ އޮޕަރޭޝަން ކޮށްގެން ހުންކޮށި ފަޅައި، ހަށިގަނޑުން ވަކިކޮށް ނެގުމެވެ.

ހުންކޮށި ނަގަންޖެހޭ ބައެއް ޙާލަތްތައް