ތީމުގެ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Theemuge އިން)
Jump to navigation Jump to search
ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު، ދިވެހިރާއްޖެ

ތީމުގެ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރެވެ.

ތާރީޚު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފަތްތޫރައިގެ 234 ވަނަ ޢަދަދު ގައި އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ވަޙީދު ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި ތީމުގެ އަކީ ކުރީ ޒަމާނުގައި ޙުސައިން މާފަތް ތަކުރުފާނު (1837 މ. ން 1910 މ. ށް) ގެ ގެއެކެވެ. ޙުސައިން މާފަތް ތަކުރުފާނަކީ، ދިއްފުށީ ޙުސައިން ހަނދޭގިރި ތަކުރުފާނުގެ، މާކޮށާރު ޢަލީ މަނިކުގެ، މާކޮށާރު އިބްރާހީމް މަނިކުގެ ޙުސައިން މަނިކެވެ. ފަހުން އަލްވަޒީރު ޙުސައިން މާފަތްތަކުރުފާނެވެ.

ތީމުގެ ހުރި ތާނގައި ކުރީ ޒަމާނުގައި ހަދާފައި ހުރި ގެއަށް ކިޔައި އުޅުނު ނަމަކީ "ވާހަކަގެ" އެވެ.