ހީރަސް ދަތި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Stapler އިން)
Jump to navigation Jump to search
އޮފީސް ބޭނުމަށް ގެންގުޅޭ އާދައިގެ ހީރަސް ދައްޗެއް

ހީރަސް ދައްޗަކީ އެކި ބޭނުންތަކަށް ދަގަނޑު ކޮޅެއްގެ އެހީގައި ގިނަ ކަރުދާސްތަކެއް ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުމަށް ކުރާ އާލާތަކަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ.


އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]