ހީރަސް ދަތި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
އޮފީސް ބޭނުމަށް ގެންގުޅޭ އާދައިގެ ހީރަސް ދައްޗެއް

ހީރަސް ދައްޗަކީ އެކި ބޭނުންތަކަށް ދަގަނޑު ކޮޅެއްގެ އެހީގައި ގިނަ ކަރުދާސްތަކެއް ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުމަށް ކުރާ އާލާތަކަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ.


އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]