ދެކުނު އޭޝިޔާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ South Asia އިން)
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ


ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ޗާޓު

ދެކުނު އޭޝިޔާ މިލަފްޒަކީ ބައްރެ ސަޣީރު މިލަފްޒާ އެއް މާނަ އެއްގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ލަފްޒެކެވެ.