Jump to content

ދެކުނު އޭޝިޔާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ


ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ޗާޓު

ދެކުނު އޭޝިޔާ މިލަފްޒަކީ ބައްރެ ސަޣީރު މިލަފްޒާ އެއް މާނަ އެއްގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ލަފްޒެކެވެ.