ދެކުނު އޭޝިޔާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search


ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ޗާޓު

ދެކުނު އޭޝިޔާ މިލަފްޒަކީ ބައްރެ ސަޣީރު މިލަފްޒާ އެއް މާނަ އެއްގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ލަފްޒެކެވެ.