Jump to content

ފާރިސީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Persian language އިން)

ފާރިސީ ބަހަކީ ހިންދުވިލާތީ ބަސްތަކުގެ އާއިލާގެ ހިންދީރާނީ ގޮފީގެ އީރާނީ އާއިލާގެ ހުޅަނގު އީރާނީ ގޮފީގެ ހުޅަނގުދެކުނު އީރާނީ ކުރިޔަށް ނިސްބަތް ވާ ބަހެކެވެ.

ފާރިސީ ބަހުގެ މައިގަނޑު ތިން ބަހުރުވަ ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެއީ އީރާނީ ފާރިސީއާއި، ދަރީއާއި، ތަޖިކީއެވެ. އީރާނާއި އަފްޣާނިސްތާނުގައި ފާރިސީ ބަސް ލިޔަނީ އިރުމަތީ އަރަބިފާރިސީ އަކުރުންނެވެ. ތަޖިކިސްތާނުގައި ލިޔަނީ ސިރީލީފާރިސީ އަކުރުންނެވެ. ފާރިސީ ބަހުގެ ބަސްދާރުންގެ ޖުމްލައަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 70 މިލިއަން މީހުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފާރިސީ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންގެ ޖުމްލަ 130 މިލިޔަނާ ގާތް ކުރެއެވެ. ފިރްދައުސީގެ ޝާހްނާމާއާއި، ރޫމީގެ އަދަބީ އުފެއްދުންތަކާއި، ޢުމަރުޚައްޔާމުގެ ރުބާޢިއްޔާތަކީ ފާރިސީ އަދަބުގެ ޚަޒާނާގެ އަގުހުރި މުތީތަކެވެ. ފާރިސީ ބަހަކީ މީލާދީން 9 ވަނަ ގަރުނުން ފެށިގެން މާ ބޮޑު ބަދަލުތައް އައިސްފައި ވާ ބަހެއް ނޫން ކަމުން، ފާރިސީ ބަސް ދަސް ކޮށްގެން 9 ވަނަ ގަރުނުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމަޔަށް ހުރި ފާރިސީ އަދަބުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ވާސިލު ވެވޭނެއެވެ. ފާރިސީ ބަހަށް ދީފައި އޮންނަ ދެ އަކުރުގެ ކޯޑަކީ fa އެވެ.

Wikipedia
Wikipedia
ފާރިސީ ބަހުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިކިޕީޑިއާ