Jump to content

ޤައުމީ ސަލާމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ National anthem އިން)

ޤައުމީ ސަލާމްއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ލަވައެވެ. މިލަވައިގެ ޅެން ހައްދަވާދެއްވާފައިވަނީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖަމީލު ދީދީއެވެ. ޤައުމީ ސަލާމްގެ ޅެމަކީ ވަރަށް ދިގު ޅެމެއް ނަމަވެސް ޤައުމީ ސަލާމް ލަވަ ކިޔާއިރު ކިޔާނީ ހަމައެކަނި ފުރަތަމަ ތިން ބައިތެވެ.

ތިރީގައި މިވަނީ ޤައުމީ ސަލާމް މިޅެމުގެ ބައިތުކޮޅެކެވެ.

...............................................

ޤައުމީ މިއެކުވެރިކަން މަތީ ރިމެގެން ކުރީމެ ސަލާމް

ޤައުމީ ބަހުން ގިނަ ހެޔޮ ދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް

....

ޤައުމީ ނިޝާނަށް ޙުރުމަތާއެކު ބޯލަނބައި ތިބެގެން

އައުދާނަކަށް ލިބިގެން އެވާ ދިދައަށް ކުރީމެ ސަލާމް

....

ނަސްރާ ނަސީބާ ކާމިޔާބިގެ ރަމްޒަކަށް އެދިގެން

ފެއްސާ ރަތާއި ހުދާ އެކީ ފެނުމުން ކުރީމެ ސަލާމް

....

ފަޚްރާ ޝަރަފް ޤައުމަށް އެހޯދައިދެއްވި ބަތަލުންނަށް

ޒިކްރާގެ މަތިވެރި ޅެންތަކުން އަދުގައި ކުރީމެ ސަލާމް

....

ދިވެހީންގެ އެންމެން ކުރިއަރައި ސިލްމާ ސަލާމަތުގައި

ދިވެހީންގެ ނަން މޮޅުވުން އަދާ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް

....

ދީނާއި ވެރިންނަށް ހެޔޮހިތުން ހުރުމަތް އަދާކުރަމުން

ސީދާ ވަފާތެރިކަންމަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް

....

ދައުލަތުގެ އަބުރާ ޢިއްޒަތާ މަތިވެރި ވެގެން އަބަދަށް

އައުދާނަވުން އެދި ހެޔޮ ދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް