ޤައުމީ ސަލާމް

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ޤައުމެއްގެ ޤައުމީ ސަލާމަކީ އެމީހުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ޤަދަރު ދެވިފައި އޮންނަ އެއްޗެކެވެ.