މޯންސްޓާރސް، އިންކް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
މޯންސްޓާރސް، އިންކް.
މޯންސްޓާރސް، އިންކްގެ އިޝްތިހާރު ކުރެވުނު ޕޯސްޓަރެއް
Directed byޕީޓާރ ޑޮކްޓަރ
ލީ އަންކްރިޗް (ކޯ-ޑައިރެކްޓަރ)
ޑޭވިޑް ސިލްވާރމަން (ކޯ-ޑައިރެކްޓަރ)
Produced byޑާރލާ އެންޑަރސަން
ޖޯން ލެސެޓާރ
Written byޖިލް ކަލްޓަން
ޕީޓާރ ޑޮކްޓަރ
ރަލްފް އެގްލްސްޓަން
ޖެފް ޕިޖަން
Starringޖޯން ގުޑްމަން
ބިލީ ކްރިސްޓަލް
ޖެނިފަރ ޓިލީ
Distributed byBuena Vista Distribution
Running time
92 މިނެޓް
Languageއިނގިރޭސި
Budgetލަފާ ކުރެވޭގޮތުގައި $115،000،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު
Box officeDomestic: $255,873,250
Worldwide: $525,366,597