މޯންސްޓާރސް، އިންކް

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
މޯންސްޓާރސް، އިންކް.
Movie poster.JPG
މޯންސްޓާރސް، އިންކްގެ އިޝްތިހާރު ކުރެވުނު ޕޯސްޓަރެއް
ޑައިރެކްޓް ކުރީ ޕީޓާރ ޑޮކްޓަރ
ލީ އަންކްރިޗް (ކޯ-ޑައިރެކްޓަރ)
ޑޭވިޑް ސިލްވާރމަން (ކޯ-ޑައިރެކްޓަރ)
ޕްރޮޑިއުސް ކުރީ ޑާރލާ އެންޑަރސަން
ޖޯން ލެސެޓާރ
ލިޔުނީ ޖިލް ކަލްޓަން
ޕީޓާރ ޑޮކްޓަރ
ރަލްފް އެގްލްސްޓަން
ޖެފް ޕިޖަން
ތަރިން ޖޯން ގުޑްމަން
ބިލީ ކްރިސްޓަލް
ޖެނިފަރ ޓިލީ
Distributed by Buena Vista Distribution
ދިގުމިން 92 މިނެޓް
ބަހުރުވަ އިނގިރޭސި
Budget ލަފާ ކުރެވޭގޮތުގައި $115،000،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު
Box office Domestic: $255,873,250
Worldwide: $525,366,597