ކިޑް ފްލޭޝް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Kid Flash އިން)
Jump to navigation Jump to search

ކީޑް ފްލޭޝް އަކީ އަކީ ތިން ޚިޔާލީ ޝަހުސިއްޔަތަކަށް ދެވިފައިވާ ނަމެކެވެ. މިއީ ސުޕަރ ހީރޯ އެކެވެ. ޑީސީ ކޮމިކް ތަކުގައި މީނާ މަޝްހޫރު ވެފައި ވަނީ ފްލޭޝް ގެ ނަމުންނެވެ.